Protokół nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku.

BR.0002.11.2014

 

Protokół nr I/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1615

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad

 

Obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2014 – 2018 otworzył najstarszy wiekiem radny Stefan Zieliński. Radny Senior pogratulował wszystkim radnym wyboru i życzył sukcesów na rzecz budowy i umacniania samorządu terytorialnego dla dobra wszystkich oraz wszelkiej pomyślności w wypełnianiu mandatu radnego. Życzył, aby zaangażowanie i codzienna prac była zauważona i doceniona przez społeczeństwo.

Radny Stefan Zieliński powitał panie i panów radnych. Szczególnie powitał  specjalnego gościa Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Eugeniusza Grzeszczaka. Powitał pana Marka Jałoszyńskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy, Starostę Powiatu Mariusza Roga i Wicestarostę Andrzeja Kina, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów starostwa oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

 

Radny Senior powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Poprosił pana Marka Jałoszyńskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń.

 

 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej kolejno wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze.

 

 

 

P u n k t  3

Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

 

Radny Senior Stefan Zieliński – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Dodał, że kolejno będzie wyczytywał z imienia i nazwiska radnych z listy, po czym każdy wyczytany radny powstanie i wypowie treść ślubowania :

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Prowadzący obrady poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Radny Senior zgodnie z kolejnością alfabetyczną wyczytywał nazwiska radnych; każdy radny odczytał treść ślubowania, potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Podpisane treści ślubowania stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Po odczytaniu treści ślubowania radny senior każdemu radnemu pogratulował i stwierdził, że objął mandat radnego Rady Powiatu Słupeckiego. Wszyscy radni złożyli ślubowanie dodając formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

P u n k t  4

Stwierdzenie quorum.

 

Radny Senior Stefan Zieliński stwardział, że obrady są prawomocne, bowiem na stan ustawowy 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego obecnych było 16 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 2, a lista obecności zaproszonych gości Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

 

P u n k t  5

Uchwalenie porządku obrad.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad radny senior stwierdził, że porządek obrad I sesji został przedstawiony w zaproszeniu.

 

Radny Senior zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad, a zatem Radny Senior poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia w następującym brzmieniu:  

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

3.     Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

4.     Stwierdzenie quorum.

5.     Uchwalenie porządku obrad.

6.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego:

a)       wybór komisji skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)       przeprowadzenie głosowania.

7.     Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

8.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego:

a)       wybór komisji skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)       przeprowadzenie głosowania.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

15.     Wolne głosy i wnioski.

16.    Zakończenie obrad.

 

P u n k t  6

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Wybór komisji skrutacyjnej:

 

Radny Senior powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym, a zatem zachodzi wymóg powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Prowadzący obrady zaproponowała powołanie 3 osobowej komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod głosowanie, że skład komisji skrutacyjnej będzie liczył 3 osoby.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie postanowiła, że komisja skrutacyjna będzie liczyła 3 osoby.

 

Radny Mariusz Roga – do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosił: radną Aleksandrę Kazuś – Wróblewską, radnego Andrzeja Kina i radnego Jerzego Orchowskiego.

 

Radny Senior zamknął listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy.

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie zamknęła listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

 

Mówca zapytał zgłoszone osoby, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

Radny Senior poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej. Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska, radny Andrzej Kin i radny Jerzy Orchowski.

 

Radny Senior poprosił członków komisji skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie Przewodniczącego Komisji.

 

Zgłaszanie kandydatów:

 

Radny Senior Stefan Zieliński – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem.

 

        Radny Mariusz Roga – powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zwycięskiego w ostatnich wyborach samorządowych pragnie zgłosić kandydaturę pana Radnego Bogdana Jastrzębia na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego. Pan Bogdan Jastrząb – lat 59 z wyuczonego zawodu technik ekonomista, z zamiłowania pszczelarz. Emerytowany funkcjonariusz policji. Sprawdzony i doświadczony samorządowiec. Zastępca wójta gminy Orchowo I kadencji, radny gminy Orchowo i od czterech kadencji Rady Powiatu Słupeckiego. We wcześniejszych kadencjach członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Współzałożyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy. Od czterech lat Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówca poprosił o akceptację będąc w przekonaniu, że jest to najlepsza kandydatura na Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.   

 

      Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Miernika na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

     Radny Senior zapytał radnego Bogdana Jastrzębia, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

     Radny Bogdan Jastrząb wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

      Radny Senior zapytał radnego Waldemara Miernika, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

      Radny Waldemar Miernik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

      Radny Senior dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

     Radny Senior poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

     Radny Andrzej Kin – poinformował, że członkowie komisji jemu powierzyli przewodniczenie komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

     W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, radny senior poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

      Radny Senior poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Radny Senior zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

     Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Bogdan Jastrząb wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

      Radny Senior Stefan Zieliński – odczytał treść uchwały Nr I/1/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

      Radny Senior Stefan Zieliński – w imieniu Wysokiej Rady i własnym oraz zaproszonych gości złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. Życzył, aby 4-letnia kadencja była przyjemnością, a także obowiązkiem i służbą dla dobra całego powiatu słupeckiego.

 

      Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb serdecznie podziękował za obdarzenie jego osoby zaufaniem zapewniając, że będzie On Przewodniczącym całej Rady, nie tylko poszczególnych opcji politycznych.

 

P u n k t  7

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

 

Radny Senior Stefan Zieliński dalsze prowadzenie obrad I sesji przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Jastrzębiowi.

 

P u n k t  8

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu Słupeckiego wybieramy jednego Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Wybór komisji skrutacyjnej:

 

Głosowanie przeprowadziła wcześniej powołana komisja skrutacyjna.

 

Zgłaszanie kandydatów:

 

     Radny Andrzej Kin – powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnie zgłosić kandydaturę radnego Stefana Stencla na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego. Pan Stefan Stencel jest lekarzem medycyny, współwłaścicielem Przychodni Lekarza Rodzinnego STEPAMED s.c. w Strzałkowie. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku lokalnym, co po raz kolejny zostało potwierdzone przez wyborców wysokim poparciem w wyborach samorządowych 16 listopada br. Jest radnym czwartej już kolejnej kadencji samorządu powiatowego. W dwu poprzednich z powodzeniem wywiązywał się z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Wcześniej pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiada niezbędne przygotowanie i doświadczenie, aby pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.  

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Stefana Stencla, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Stefan Stencel wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

 Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił
10 minutową przerwę.  

 

Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Stefan Stencel wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/2/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu.

Mówca, w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomendował kandydaturę pana mgr inż. Mariusza Roga na stanowisko Starosty Słupeckiego. Mówca powiedział, że ocena minionych dwóch  kadencji samorządu powiatowego, a szczególnie organu wykonawczego – Zarządu Powiatu, kierowanego przez pana Mariusza Roga, w pełni uprawnia do przekonania Państwa Radnych do kontynuacji. Rozwaga przy podejmowaniu decyzji, powaga adekwatna do piastowanego urzędu oraz otwartość i szczerość w kontaktach zewnętrznych są najlepszą rekomendacją dotychczasowego Starosty. Dodał, że lista dokonań minionego czterolecia oraz ciekawe perspektywy na najbliższą przyszłość z kolei są najlepszą wizytówką kandydata. Wcześniej pan Mariusz Roga przez osiemnastu lat pełni funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Od 26 lat jest mieszkańcem Słupcy. Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie. Jest także doświadczonym samorządowcem. W II kadencji samorządowej, będąc radnym w mieście Słupcy pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz komisji rewizyjnej. Od początku istnienia samorządowego powiatu był Szefem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i aktywnym członkiem działającej przy Staroście Komisji Bezpieczeństwa. Od ośmiu lat przewodniczy Radzie Społecznej SP ZOZ. W minionej kadencji zasiadał w Prezydium Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Jest założycielem i wiceprezesem stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych „Ratujmy życie”. Jest także aktywnym członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Doskonale znany w środowisku pożarniczym i samorządowym wszystkich gmin naszego powiatu i całej Wielkopolski.

      Pan Mariusz Roga to człowiek ambitny i zdeterminowany, nie ulegający presji w trudnych, stresowych sytuacjach. Sprawdzony strateg i inicjator wielu prospołecznych przedsięwzięć. Posiada dar przekonywania i zjednywania sojuszników wokół, nawet najtrudniejszych spraw.  Jest żonaty. Żona pracuje w słupeckim szpitalu, a córka i syn po ukończeniu studiów już się usamodzielnili zawodowo. Dodał, że mając na względzie powyższe jest pewien, iż kandydatura pana Mariusza Roga na stanowisko Starosty Słupeckiego jest optymalna i w obecnych uwarunkowaniach najlepsza, dlatego wnosi do Wysokiej Rady o jej poparcie.   

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

 

     Przewodniczący Rady zapytał pana Mariusza Roga, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

     Radny Mariusz Roga wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

 

     Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

     Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego.  

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

     Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego. 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

     Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

     Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

     Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

     Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

     Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

     Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, pan Mariusz Roga wybrany został Starostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

      Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/3/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

      Następnie, głos zaprał Starosta Powiatu Słupeckiego – pan Mariusz Roga. Wystąpienie Starosty stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

 

      Pan Mariusz Roga – na stanowisko Wicestarosty Powiatu Słupeckiego rekomendował pana Szymona Grzywińskiego. Pan Szymon Grzywiński ma 34 lata, jest mieszkańcem Słupcy. Radny IV kadencji samorządu Powiatu Słupeckiego i członek Zarządu Powiatu. Członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji i Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Od kilkunastu lat związany z lokalnym dziennikarstwem. Pracownik i współpracownik lokalnych, słupeckich tygodników i Głosu Wielkopolskiego oraz rozgłośni radiowych Radio Warta, Radio Flash, Radio Planeta, Radio Zet Gold. Obecnie redaktor naczelny czasopisma Business Polonia zajmującego się tematyką ekonomiczną i gospodarczą. Praca w tychże mediach pozwoliła mu bliżej poznać specyfikę funkcjonowania samorządów wyższych szczebli.

Od 9 lat dyrektor biura Posła Ziemi Słupeckiej, Wicemarszałka Sejmu RP, a wcześniej Sekretarza Stanu w kancelarii Premiera pana Eugeniusz Grzeszczaka. Wśród jego obowiązków jednymi z najistotniejszych są: współpraca z obu izbami polskiego parlamentu, ministerstwami i rządowymi agendami oraz administracją rządową w terenie, samorządami wyższych szczebli oraz organizacjami pozarządowymi. Pan Szymon Grzywiński to także aktywny działacz społeczny. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku, działaczem Słupeckiego Klubu Piłkarskiego szkolącego ponad 120 adeptów piłkarstwa oraz członkiem Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest organizatorem turniejów piłkarskich oraz wielu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych na terenie naszego powiatu. Jest doskonale znany. Mówca dodał, że jest przekonany, że jego młody wiek i już samorządowe doświadczenie, wielka ambicja i zaangażowanie w pracy są wystarczającą rekomendacją dla gremialnego poparcia przez Wysoką Radę kandydatury pana Szymona Grzywińskiego na stanowisko Wicestarosty Słupeckiego.        

 

      Przewodniczący Rady zapytał pana Szymona Grzywińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

      Radny Szymon Grzywiński wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. 

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

      Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

      Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

      Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, pan Szymon Grzywiński wybrany został Wicestarostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

      Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/4/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Wicestaroście.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 

      Starosta Powiatu korzystając ze swoich ustawowych uprawnień na funkcję nieetatowych członków Zarządu Powiatu Słupeckiego rekomendował pana Mariusza Króla i pana Stefana Zielińskiego.

Pan Mariusz Król, lat 32 jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych
w Strzałkowie w zawodzie technik mechanik rolnictwa oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. W latach 2004 – 2011 pracownik Urzędu Gminy Słupca, gdzie zajmował się sportem, rekreacją, turystyką i obroną cywilną. Od 2011 roku do dzisiaj pracuje w Urzędzie Miasta w Słupcy, gdzie jego zawodowe powinności poszerzone zostały o sprawy oświatowe, które są dziś priorytetem dla każdego samorządu. W latach 2010 – 2014 radny Rady Powiatu Słupeckiego. Wiceprzewodniczący dwóch komisji: Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Słupca, które organizuje m.in. wyjazdy na wypoczynek letni dzieciom z terenów wiejskich. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu im. Św. Brata Alberta w Słupcy, które organizuje wszechstronną pomoc najbardziej potrzebującym. Członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcznej. Pracuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Razem Możemy Być Lepsi” z siedzibą w Cieninie Kościelnym, które od kilku lat realizuje projekty, pozyskują fundusze ze środków zewnętrznych. Jest też członkiem Zarządu Słupeckiego Klubu Piłkarskiego w którym trenuje młodych piłkarzy. Współautor Gminnej Karty Seniora. Żona Izabela jest pracownikiem słupeckiego szpitala, ojciec dwóch córek czteroletniej Antoniny i półrocznej Oliwii.

      Pan Stefan Zieliński, lat 65 jest z wykształcenia mechanizatorem rolnictwa. Posiada gospodarstwo rolne w Lądzie. Przez 27 lat pracy zawodowej najpierw w PZGS „SCh” zajmował różne stanowiska od Kierownika Składu Maszyn Rolniczych do Prezesa Spółdzielni Pracy „Rolnik” w Słupcy. Następna dekada, to dyrektorowanie w Elewatorze Zbożowym w Koninie. Jest samorządowcem z ogromnym doświadczeniem. Przez wiele kadencji najpierw w Gminie Lądek m.in. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Wójta. Od czterech kadencji Radny Powiatu Słupeckiego wybierany w okręgu Lądek i Zagórów. Od półtora roku jest członkiem Zarządu Powiatu. Jest wieloletnim, aktywnym członkiem PSL-u. Starosta powiedział, że jest głęboko przekonany, że zaproponowane przez niego kandydatury, będą optymalnym uzupełnieniem jego i pana Wicestarosty doświadczenia. A ich zewnętrzne spojrzenie na wiele kwestii, może tylko dobrze służyć realizacji przez Zarząd Powiatu Słupeckiego nałożonych przez radnych i uregulowania prawne powinności. Mówca dodał, że w tym zespole ludzkim sprostają wielkiemu wyzwaniu, jakim jest rozwój naszej małej Ojczyzny oraz bezpieczny byt współmieszkańców. Poprosił o akceptację zaproponowanych przez niego kandydatur.  

 

       Przewodniczący Rady zapytał pana Mariusza Króla, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

       Radny Mariusz Król wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

       Przewodniczący Rady zapytał pana Stefana Zielińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

       Radny Stefan Zieliński wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

      Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

      Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

      Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członkami Zarządu Powiatu Słupeckiego zostali wybrani: pan Mariusz Król i pan Stefan Zieliński. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

       Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/5/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu.

 

      Pan Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP odnosząc się do złożonej na początku sesji przez wszystkich radnych roty ślubowania, gdzie jest mowa o służbie dla państwa i samorządu powiatowego oraz o przestrzeganiu konstytucji, która mówi, iż o ważności wyborów nie decydują politycy tylko niezawisłe sądy, a rzeczona przysięga tę kwestię jednoznacznie rozstrzyga. Objęty przez Państwa radnych mandat umożliwił ukonstytuowanie się organu stanowiącego powiatu. Mówca serdecznie pogratulował nowo wybranym: Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, Staroście i Wicestaroście oraz członkom Zarządu Powiatu. Społeczeństwo w ostatnich wyborach dało dowód temu, że docenia dotychczasowe dokonania władz Powiatu, dając mandat zaufania na kolejną kadencję.  Mandat ten jest wielkim zobowiązaniem, aby wspólnie współpracować oraz wsłuchiwać się w oczekiwania społeczne. Mówca powiedział, że jest głęboko przekonany iż stawiane oczekiwania społeczne będą konsekwentnie realizowane przy obopólnej współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi.

Zasłużone gratulacje mówca złożył jako poseł tej ziemi, jako prezes formacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jednoznacznie zwyciężyła w wyborach w naszym powiecie, ale również jako mieszkaniec miasta i powiatu; dla nas mieszkańców nie jest obojętne kto sprawuje władzę, która kreuje przestrzeń i rzeczywistość. Mówca na ręce Przewodniczącego dla całej Rady Powiatu i na ręce Starosty dla całego Zarządu Powiatu złożył symboliczne wiązanki kwiatów.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem, zapytał, czy są uwagi do projekt uchwały?

 

      Radny Szymon Grzywiński – powiedział, że do przedłożonego projekt uchwały chciałby złożyć poprawkę do § 2 ust. 1 pkt 2, który tyczy się wynagrodzenia członków Zarządu, aby zwiększyć współczynnik z 60 % na
65 %. Motywując swój wniosek powiedział, że członek Zarządu musi poświecić znacznie więcej czasu na realizację powierzonej mu funkcji aniżeli Przewodniczący Komisji. 

 

      Radny Przemysław Dropiński – zgłosił wniosek o obniżenie diet radnych o 50 %, a powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczyć na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie np. na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Zagórów i na dofinansowanie szpital np. na zakup sprzętu medycznego.

 

      Przewodniczący Rady zapytał obecnego na sali radcę prawnego, który wniosek należy przegłosować jako pierwszy?

      Pan Arkadiusz Grzechowiak – radca prawny odpowiedział, że według kolejności zgłoszenia.

 

      Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby zwiększyć dla członków Zarządu współczynnik procentowy półtorakrotności kwoty bazowej z 60 % na 65 %.

      Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

      Przewodniczący Rady podjął decyzję, że drugiego wniosku nie podda pod głosowanie, z uwagi na to, że pierwszy wniosek został przyjęty.

 

      Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

      Rada Powiatu na stan 16 radnych 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie diet radnych. Uchwała stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Staroście Powiatu. Proponuje się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 300 zł. i dodatek funkcyjny w kwocie 1 900 zł.

 

Czy są pytania?

  

      W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.

      Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.
Uchwała stanowi Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że w projekcie uchwały który wszyscy radni otrzymali, proponuje się 40 % dodatek specjalny, liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czy są pytania?

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

      Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku Specjalnego. Uchwała stanowi Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

 

      Radny Mariusz Roga poinformował o rezygnacji z mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego w związku z powierzeniem mu na kolejną kadencję funkcji Starosty Słupeckiego. Pisemne potwierdzenie tej decyzji złoży na ręce Komisarza Wyborczego.

 

      Radny Szymon Grzywiński – dziękując Państwu Radnym z wybór na funkcję Wicestarosty Słupeckiego zadeklarował rezygnację z mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego. Tak jak pan Starosta pisemne potwierdzenie tej decyzji złoży na ręce Komisarza Wyborczego.

 

       Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, na jego ręce zgodnie ze stanem majątkowym na dzień 1 grudnia br. Przewodniczący poinformował, że kolejna II sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 5 grudnia br. (piątek) o godz. 1400 w sali „Herbowej”, na którą serdecznie wszystkich zaprosił. Mówca dodał, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym zaproszenia łącznie z projektami uchwał.

      Na II sesji będą ustalane składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu.
W związku z tym poprosił radnych o zgłaszanie się do pracy w poszczególnych komisjach stałych rady tj.:

1.     Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

2.     Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

3.     Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,

4.     Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych,

5.     Komisji Rewizyjnej.

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Protokółowała

Żaneta Górczyńska