Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. spożywczych, napojów, owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Strzalkowie na rok 2014

 

Oznaczenie sprawy: DPS/ZFK/3310/8/2013 Strzałkowo, dnia 06.12.2013r.

 

                                                                                         

 

Do wszystkich Wykonawców dot.postęp:DPS/ZFK/3310/8/2013

 

 

 

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę produktów spożywczych, napojów, owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS/ZFK/3310/8/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 39 (Dz.U.z 2013r., poz.907 ze zm.) wpłynęła jedna oferta

 

Oferta Nr 1: P P H U Martom Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

Wartość zamówienia: 181768,12złotych brutto.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 100 PKT

 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

 

Na podstawie art. 92 ust.1pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajcy informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może zawrzećumowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę .

             

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

                                                                                                    /Dyrektor DPS/

                                                                                                    Artur Cygan