Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie na rok 2014

 

Oznaczenie sprawy: DPS/ZFK/3310/7/2013 Strzałkowo, dnia 06.12.2013r.

 

                                                                                          

 

 

Do wszystkich Wykonawców dot. postęp: DPS/ZFK/3310/7/2013

 

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS/ZFK/3310/7/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 39 (Dz.U.z 2013r., poz.907 ze zm) została wybrana oferta :

 

Oferta Nr 1: Rzeźnictwo-Wędliniarstwo-Handel Stanisław Ziemniarski

Dobrosołowo 7A 62-543, Dobrosołowo

Wartość zamówienia: 98 237,82 złotych brutto.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 100 PKT I JEST JEDYNĄ OFERTĄ.

 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajcy informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może zawrzećumowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę ”.         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                W imieniu Zamawiającego

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                                                    Artur Cygan