Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

SIWZ OR.272.8.2013 "wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytkó

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Starosta Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: 63 275-86-00, Telefaks: 63 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

OR.272.8.2013. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Kompletny SIWZ w załączeniu poniżej.