Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr OR.272.7.2013

STAROSTA SŁUPECKI                                                                           Słupca, dnia 26.07.2013 r.

  

                INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 6 obrębów gminy Strzałkowo”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: BIURO GEODEZJI s.c. z siedzibą w Słupcy: ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 32 364,00 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 7 443, 72PLN; razem brutto: 39 807,72 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem 72/100 PLN brutto).

    

      

Kompletny tekst informacji o wyborze poniżej w załączeniu