Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"

OR.272.5.2013                                                                                             Słupca, dn. 13.06.2013 r.
 
 
   WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
 
Dotyczy postępowania OR.272.5.2013: "Kompleksowa obsługa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"
 
Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:
1.Co należy rozumieć jako „załącznik” – dotyczy zapisu pkt. II. 2. 5) SIWZ OR.272.5.2013
2.Na ilu rachunkach bankowych spośród prowadzonych rachunków powstawać mogą wyciągi codziennie (z uwagi na codzienne operacje na rachunkach).
3.Jakie czynności i usługi bankowe nie ujęte w pkt. II SIWZ mogą ewentualnie wystąpić w okresie realizacji zamówienia, które Zamawiający przyjmuje dziś jako niemożliwe do przewidzenia a mogące wystąpić i mające zostać ujęte w opłacie ryczałtowej stanowiącej koszt obsługi Zamawiającego.
4. Jeśli Zamawiający nie może dać odpowiedzi na pkt 2  to czy może wykreślić z SIWZ zapis  w pkt II.2 ppkt 13): „W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie” oraz  z pkt XII.1: „[…] stała zryczałtowana opłata miesięczna powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie usługi bankowe wymienione w rozdziale II, a także nie wymienione w rozdziale II, a wynikające z zakresu zadań realizowanych przez Powiat Słupecki, których nie można było przewidzieć w dniu zawierania umowy. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.”
5. Czy  Zamawiający wyraża zgodę  na to że warunkiem zawarcia  umowy o  kredyt będzie posiadanie  aktualnej zdolności kredytowej Zamawiającego.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że kredyt będzie udzielany na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego.   
 
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:
Ad. 1. Załącznik jest to uszczegółowienie informacji zawartych na wyciągu.  Nie wyklucza się z postępowania Wykonawcy, który nie ma systemowej możliwości generowania załączników do wyciągów.
Ad. 2. Wyciągi bankowe mogą powstawać codziennie na około 50% rachunków bankowych.
Ad. 3. Usługi bankowe określone w pkt II SIWZ wynikają z zadań realizowanych aktualnie przez Powiatu Słupecki. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie zmiany w zakresie zadań realizowanych w najbliższych trzech latach będą wymagały zmiany w zakresie usług bankowych. 
Ad. 4. Zamawiający nie może wykreślić z SIWZ zapisów w pkt II.2 ppkt 13 oraz pkt XII.1.
Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę  na to, że warunkiem zawarcia  umowy o  kredyt będzie posiadanie  aktualnej zdolności kredytowej Zamawiającego.
Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że kredyt będzie udzielany na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego.
 
                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                         /-/ Mariusz Roga