Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres

1.

Słupecki Klub Krótkofalarski

 

Zajmuje się promowaniem miasta Słupcy
w Polsce oraz w świecie  poprzez nawiązywanie łączności radiowych oraz wysyłkę kart QSL (potwierdzenie nawiązanych łączności)
wraz z opisem miasta, jego historii
oraz walorów turystycznych regionu. 

ul. Poznańska 18
62 - 400 Słupca

 

2.

Stowarzyszenie

Koła Gospodyń

Wiejskich

w Augustynowie

Celem stowarzyszenia jest promowanie
i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.Promowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej oświatowo kulturalnej w zakresie poprawy warunków rodzin wiejskich. Reprezentowanie interesów kobiet, rozwój przedsiębiorczości kobiet. Wychowanie młodego pokolenia
w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania różnych wartości.

Augustynów
62-410 Zagórów

 

3.

Stowarzyszenie

„Polna Róża

Skarboszewo”

 

emilia.tejs25@gmail.com

785 624052

Celem Działalnościstowarzyszenia jest podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.
W szczególności propagowanie wśród kobiet wiejskich działalnościspołeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich.

Skarboszewo

62-420 Strzałkowo

4.

Klub Seniora „ZŁOTA JESIEŃ” w Orchowie

Działalność stowarzyszenia opiera się na rzecz osób 50+. Rozwój zainteresowań wokalno-muzycznych. 
Popularyzowanie wierzy z różnych dziedzin.Promocja aktywnego życia wśród seniorów.

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

5.

Stowarzyszenie Użytkowników DomkówLetniskowych

w Powidzu 

zibin59@gmail.com

601 459 927

Celem działalności tego stowarzyszenia jest promocja i wspieranie inicjatyw rozwoju turystyki oraz wypoczynku, a także współpraca z innymi instytucjami o podobnej strukturze i działalności.

ul. Wodna 18/8 

62-430 Powidz

6.

Klub Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa

w Słupcy

508 074 684

Celem działaniaklubu jest integracja emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu oraz reprezentowanie interesów członków będących w trudnej sytuacji życiowej.

ul. Ratajczaka 1  

62-400 Słupca

7.

Klub Seniora „PRZYJAŹŃ” Cienin Kościelny

Aktywizacjaśrodowiskanieaktywnegozawodowodowspólnegoizorganizowanegospędzaniaczasu, wolnego.Prowadzi spotkaniakulturalno-towarzyskie,udzielapomocypotrzebującymczłonkom,zapewnianielepszegosamopoczucia,wspieraniesięwzajemnie
wżyciowychproblemach.

Cienin Kościelny 1
62-400 Słupca

8.

Słupecka Wszechnica Obywatelska

Celem stowarzyszenia jest promocja, wspieranie i ochrona dorobku kulturalnego Słupcy i Powiatu Słupeckiego oraz ochrona dziedzictwa  narodowego. Tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

ul. Kleczewska 6
62 - 400 Słupca

 

9.

Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i 
Niepełnosprawnych

boguniah@wp.pl

 601 14 170

Do zadań należy: rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych
oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 562-420 Strzałkowo

 

10.

Klub Seniora
przy SMLW „MOSTOSTALOWIEC

785 539 366

Celem klubu  jest aktywizacja środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego.Rozpoznawanie  potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, spotkań oraz grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej.

ul. Kopernika 9/20062-400 Słupca

 

11.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
„Jaroszynianki”

Janina.zomer@gmail.com

502 438 732

Celem stowarzyszenia jest propagowanie
 i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Działalność na rzecz odnowy
i rozwoju wsi.  Organizacja prowadzi również działalność na rzecz dobra kobiet poprzez reprezentowanie potrzeb  i interesów kobiet wiejskich, pomoc w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy warunków życia kobiet.

Jaroszyn 59
62-406 Lądek

12.

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości  udziału
w zajęciach sportowych z zakresu treningu piłkarskiego oraz właściwego łączenia nauki szkolnej z uprawianiem sportu. Zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych.

Wola Koszucka 1262-406 Lądek

13.

 

 

 

14.

Grupa Biegowa Kimkolwiek Jesteś Biegnij ze mną

 


Strzałkowski Klub Karate

 

Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywnego ruchu wśród lokalnej społeczności. Organizowanie wyjazdów imprez sportowych sportowo-charytatywnych, rekreacyjnych
i turystycznych.

Celem stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu, w tym organizowanie zajęć sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych i innych formach współzawodnictwa sportowego. Stowarzyszenie zacel stawia sobie, także wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów informacyjnych dotyczących dyscypliny sportowej karate. Stowarzyszenie chce,  również promować wartości i idee olimpijską.

ul. Warszawska33

62-400 Słupca

 

 

 

 

Wólka 1

62-410 Strzałkowo

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Stowarzyszenie Zagórów - Miejsce
z Historią

 

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie Przyjaciół Wylatkowa

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ,, Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury

Celem stowarzyszeniajest propagowanie wiedzy dotyczącej historii Zagórowa jego mieszkańców. Upowszechnianie kultury tradycji i dziedzictwa historycznego Zagórowa oraz dzisiejszych walorów przyrodniczych doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej.Poszukiwanie informacji o dawnych mieszkańcach Zagórowa, różnych kultur i wyznań w szczególności
 o członkach organizacji  społecznych
i kulturalnych, bojownikach o wolność 
i niepodległość.

 

 

Celem stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz rozwoju wsi, współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości warunków wypoczynku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wsi. Propagowanie zasad koleżeńskości, utrzymania porządku i czystości oraz przestrzeganie norm etycznych. Inspirowanie aktywności społecznej, reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego a w szczególności w obszarze w NATURA 2000.

 

Celem stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia się przez całe życie. Jednocześnie prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.

ul. Wzgórze 4

62-410 Zagórów

 

 

 

 

 

 

 

Wylatkowo 32

62-430 Powidz

 

 

 

 

 

 

 

ul. Traugutta5

62-400 Słupca