Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 133/2021 z dnia 9 września 2021 roku

ZP.0022.37.2021

Protokół Nr 133/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 9 września 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:30.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu –  3 było obecnych.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu:
- Nr 127/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Nr 128/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Nr 129/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
- Nr 130/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
- Nr 131/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- Nr 132/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
5.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
6.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł.
7.    Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Ostrowite w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych.
8.    Rozpatrzenie pisma Sołtysa wsi Drzewce w sprawie budowy chodnika.
9.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 3 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
- Nr 127/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Nr 128/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Nr 129/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
- Nr 130/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
- Nr 131/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- Nr 132/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że konsekwencją podjętej w miesiącu maju br. uchwały Rady Powiatu uchwalającej stypendia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa jest przedmiotowa uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie tych stypendiów. Następnie, mówczyni szczegółowo przedstawiła załączone do uchwały ogłoszenie o naborze wniosków określające kryteria ubiegania się o stypendium.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 308/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że jest to już drugie ogłoszenie naboru wniosków o stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, pierwsze nie spotkało się z zainteresowaniem. Kryteria naboru zostały określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do uchwały.     

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 309/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Pani Anita Kubicka – przedstawiła skład osobowy komisji do rozpatrzenia wniosków, którego Przewodnicząca byłaby pani Natalia Bobrowska – Bartkowiak, a członkami pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska i pan Jacek Kubiak – przedstawiciel słupeckiego szpitala.   

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę Nr 310/2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł.

Pani Mariola Landowska – Sekretarz powiedziała, że konieczność aktualizacji planu zamówień publicznych wynika z zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”, gdzie wprowadza się dwa zadania: zakup wyposażenia dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na kwotę 202 615, 19 zł. netto i zakup wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie na kwotę 703 520, 68 zł. netto. Projekt ten, będzie realizowany do 2022 roku.   

Członkowie Zarządu jednomyślnie podjęli uchwałę nr 311/2021 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Ostrowite w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych
 
Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma wystosowanego przez Wójta Gminy Ostrowite w sprawie obniżenia stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, co wiązałoby się ze  zmianą uchwały Rady Powiatu Słupeckiego w tym zakresie. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze sprawą negatywnie ustosunkowali się do złożonej prośby.

P u n k t  8
Rozpatrzenie pisma Sołtysa wsi Drzewce w sprawie budowy chodnika

Decyzją Zarządu pismo zostało skierowane do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem ustosunkowania się do zgłoszonego wniosku, a w razie konieczności do przeprowadzenia wizji lokalnej w Drzewcach przy wskazanej drodze powiatowej. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski

•    interpelacja zgłoszona przez radną Natalię Bobrowską - Bartkowiak

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią interpelacji złożonej przez radną Natalię Bobrowską – Bartkowiak w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej w Szyszłowie sprawę skierowali do rozpatrzenia przez Komisję Ruchu Drogowego. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

•    pismo wystosowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie wsparcia finansowego na remont daszku nad wejściem szkoły

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z pismem podjęcie decyzji w sprawie odłożyli na kolejne posiedzenie. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zgłosiła problem źle wykonanego chodnika w Młodojewie, jest on w niektórych miejscach znacznie zawyżony, co utrudnia wjazd i wyjazd do/z posesji. Mówczyni poprosiła o sprawdzenie tego chodnika przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.  
 
Kolejne posiedzenie Zarządu ustalono na 21 września br. na godz. 7:40.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska