Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 125/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

ZP.0022.29.2021

Protokół Nr 125/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 27 lipca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:30 do godz. 8:20.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.

Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiat:
-     Nr 119/2021 z dn. 15 czerwca 2021 r.
-    Nr 120/2021 z dn. 22 czerwca 2021 r.
-    Nr 121/2021 z dn. 29 czerwca 2021 r.
-     Nr 122/2021 z dn. 7 lipca 2021 r.  
-    Nr 123/2021 z dn. 14 lipca 2021 r.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.
4.    Przygotowanie obrad XLI sesji Rady Powiatu:
a)    autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,
b)    autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
5.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków 3 „głosami”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-    Nr 119/2021 z dn. 15 czerwca 2021 r.
-    Nr 121/2021 z dn. 29 czerwca 2021 r.
-    Nr 122/2021 z dn. 7 lipca 2021 r.  
-    Nr 123/2021 z dn. 14 lipca 2021 r.
Natomiast, protokół Nr 120/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. przyjęto jednogłośnie.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że 14 lipca br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie 9 osób. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta, którą złożył pan Krystian Derengowski, dostarczając wszystkie niezbędne dokumenty. Od 2009 roku jest on zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy nauczając przedmiotów zawodowych. Podczas rozmowy pan Derengowski przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania placówki, co uzyskało akceptację członków komisji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 294/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Przygotowanie obrad XLI sesji Rady Powiatu:
a)    autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,  

Pan Józef Wziętek – Skarbnik przedstawił zmiany w budżecie powiatu ujęte w autopoprawce, stanowiącej załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany ujęte w autopoprawce, kierując ją pod obrady najbliższej sesji Rady.

b)    autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady najbliższej sesji Rady. Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo wystosowane przez p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, który zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem gruntu pod garaż o powierzchni 14,2 m2 stanowiącego cześć działki szpitala. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wnioskowane oddanie w najem gruntu na okres trzech lat.      

Następnie, Przewodniczący przestawił wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – pana Jacka Gursza w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym i świętem wszystkich Polaków. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Członkowie Zarządu jednomyślnie poparli inicjatywę ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym i świętem wszystkich Polaków, czego konsekwencją będzie propozycja wprowadzenia do porządku obrad jednej z najbliższych sesji, podjęcia stanowiska Rady Powiatu w tejże sprawie.

Członkowie Zarządu dyskutowali na temat podwyżek płac dla pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy.  

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska