Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 124/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku

ZP.0022.28.2021

Protokół Nr 124/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 20 lipca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:15 do godz. 9:00.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Czesław Dykszak – Wicestarosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – 3 było obecnych.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia, który w stosunku do pierwotnie przesłanego został rozszerzony o trzy tematy ujęte w punkcie 6, 7 i 8:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.
3.    Przygotowanie obrad XLI sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
a)    projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
b)    projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca,
c)    projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz,
d)    projekt uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020,
e)    projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020,
f)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,
g)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 — 2035,
h)    projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
4.    Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
5.    Zatwierdzenie Bilansu Skonsolidowanego za rok 2020.
6.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu.
7.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu.
8.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu.
9.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Pan Jacek Dranikowski – Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedział, że zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Słupca wystąpiła do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów tj. miejscowości: Młodojewo, Koszuty Parcela, Koszuty, Kotunia, Wierzbno, Wola Koszucka i Wola Parcela. Jest to wycinkowy plan obejmujący pojedyncze działki i tzw. enklawy, które stanowią nie stanowią własności powiatu tylko własność osób fizycznych. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    

Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag uzgodnili projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w tejże gminie.    
Postanowienie w sprawie przygotuje Wydział Architektury i Budownictwa.   

P u n k t  3
Przygotowanie obrad XLI sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
a)    projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozstrzygnięcia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która miała zastrzeżenia do zapisu w § 4 ust.2 tyczącego się dotacji na uczniów niepublicznych szkół dla dorosłych oraz zapisu w załączniku nr 2 pkt 7 który jej zdaniem jest sprzeczny z prawem. Przedłożony projekt uchwały uwzględnia wszystkie uwagi i zalecenia RIO.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji i skierował go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Anita Kubicka – przedstawiła członkom Zarządu wyniki egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat, stanowią one załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b)    projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca,

Pan Krzysztof Woźniak – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały odnoszącej się udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca, jak i kolejnej dotyczącej pomocy rzeczowej gminie Powidz ma na celu uregulowanie zgodności zapisów uchwał Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku z wykonaną inwestycją i z dokumentacją powykonawczą. Zmiany dotyczą długości odtwarzanego odcinka drogi gminnej.   

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca kierując go pod obrady sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    

c)    projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz,

Zarząd jednomyślnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz, kierując go pod obrady XLI sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.      

d)    projekt uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020,

Pan Maciej Sobkowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że z uwagi na to, iż sprawuje funkcję dyrektora szpitala od niedawna to jest on odpowiedzialny tylko za opracowanie raportu lecz nie za realizację planu ekonomiczno – finansowego w roku ubiegłym. Szpital zamknął rok obrotowy 2020 stratą finansową w wysokości ponad 3 mln zł. (nie przekracza ona kosztów amortyzacji). W kolejnych latach dobrze byłoby powstałą stratę za rok ubiegły i 2019 odbudowywać, dążąc do wypracowania zysków. Następnie, mówca przedstawił najważniejsze kwestie ujęte w raporcie, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Pan Jacek Bartkowiak – zapytał o przyszpitalną Przychodnię Podstawowej Opieki Medycznej, czy ta działalność bilansuje się, czy musimy do niej dopłacać ?
Pan Maciej Sobkowski – odpowiedział, że podstawowym kosztem z tego tytułu są koszty osobowe (stawka godzinowa) + dzierżawa za najem lokalu w Zagórowie (ok. 9 000 zł. miesięcznie). Na tej działalności nie ma na pewno zysku, raczej się ona bilansuje.

Pan Andrzej Bernat – zapytał, czy są nadal aktualne plany przeniesienia opieki dziecięcej POZ do nowych pomieszczeń?
Pan Maciej Sobkowski – odpowiedział, że prowadzone są rozmowy w tym zakresie z lekarzami POZ w jaki sposób, chociażby doraźnie poprawić warunku w przychodni, jest to na pewno plan do zrealizowania w najbliższym czasie.        

Członkowie Zarządu na stan 3 obecnych jednogłośnie przyjęli raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady.

e)    projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020,

Pan Maciej Sobkowski – na wstępie przedstawił opinię biegłego rewidenta z Firmy KPW Audytor sp. z o.o. z Łodzi, który stwierdził, że sprawozdanie finansowe SP ZOZ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jest zgodne z przepisami prawa. Przedmiotowe sprawozdanie składa się bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Mówca pokrótce przedstawił najważniejsze zagadnienia zawarte w rzeczonym sprawozdaniu, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd jednomyślnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020, kierując go pod obrady XLI sesji Rady.
      
f)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do uchwały budżetowej opierając się na uzasadnieniu do rozpatrywanego projektu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok, kierując go pod obrady XLI sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.    

g)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035

Zarząd Powiatu również bez zastrzeżeń przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 i skierował go pod obrady najbliższej sesji. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.    

h)    projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Zarząd Powiatu pod obrady sesji Rady Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
   
P u n k t  4
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią ww. uchwały, którą Kolegium RIO przesłało do wiadomości Zarządu. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
P u n k t  5
Zatwierdzenie Bilansu Skonsolidowanego za rok 2020

Pan Józef Wziętek – powiedział, że sporządzenie bilans skonsolidowany wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, który w tym przypadku związany jest ze sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok ubiegły. Na przedmiotowy bilans składają się dane bilansu jednostki dominującej – powiat i jednostki zależnej – szpital.

Członkowie Zarządu nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie zatwierdzili bilans Powiatu Słupeckiego za 2020 rok. Bilans stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 291/2021 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 292/2021 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 293/2021 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwały nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 i upoważnienia do reprezentowania w tym postępowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski

Członkowie Zarządu wyrazili akceptację do wniosków, które będą składane przez nasz powiat do Programu Rządowego „Polski Ład”, i tak:
-     adaptacja III piętra pomieszczeń internatu w Strzałkowie na potrzeby Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, który ma zostać przeniesiony
z Kosewa – kwota 2 mln. zł. brutto (350 tys. wkład własny),
-    Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD dla Starostwa Powiatowego – kwota 1,9 mln zł. (wdrożenie powyżej 12 miesięcy),
-     modernizacja drogi Orchowo – Osówiec – wartość ok. 5/6 mln zł. (deklaracja partycypacji w kosztach wkładu własnego ze strony samorządu gminnego).

Natomiast, do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą składne trzy wnioski na budowę i modernizację następujących dróg: Piotrowice – Słomczyce, Mieczownica i Lipnica.

Kolejne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 27 lipca br. na godz. 7:30.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska