Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 113/2021 z dnia 18 maja 2021 roku

ZP. 0022.17.2021

Protokół Nr 113/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 18 maja 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:35.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu:
-     Nr 109/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
-     Nr 110/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
3.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz dla terenów w obrębie geodezyjnym Wylatkowo i Polanowo.
4.    Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.
5.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego, składania oświadczeń woli, odbierania korespondencji, podpisania umowy, udzielenie zabezpieczeń w tym podpisywanie, wystawianie weksli oraz deklaracji wekslowych i innych dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją programu Erasmus+.  
6.    Przygotowanie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
a)    sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok,
b)    projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
c)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
d)    projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów,
e)    projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym,
f)    sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok,
g)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,
h)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,
i)    projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,
j)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
7.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Słupeckiego.
8.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Woźniakowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
9.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy.
10.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.
11.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.    Sprawa pisma Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, dotyczącego stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.  
13.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-     Nr 109/2021 z dn. 16 kwietnia 2021 r.
-    Nr 110/2021 z dn. 20 kwietnia 2021 r.

P u n k t  3
Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz dla terenów w obrębie geodezyjnym Wylatkowo i Polanowo

Pan Jacek Dranikowski – Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedział, że Zarząd Powiatu uzgadnia wszelkie projekty planów miejscowych i zmian do tych planów zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz tylko w zakresie zadań samorządowych i rządowych. Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia, ustawodawca przewidział również w tym zakresie „milczącą zgodę”. Obszary, którego dotyczy uzgodnienie znajduje się w gminie Powidz, dwie działki w obrębie Wylatkowo i teren obejmujący część obrębu Polanowo. Teren w Polanowie obejmuje działki letniskowe i działki z przeznaczeniem na usługi turystyczne. Plan dla tego terenu był już raz uzgadniany w 1999 r. obecnie gmina zmienia zasady infrastruktury tj. zasady odbiory ścieków, pozostałe wcześniejsze uzgodnienia pozostają bez zmian.

Członkowie Zarządu postanowili uzgodnić bez uwag, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla obszaru w gminie Powidz:
-   działka o nr ewid.38/3, obręb Wylatkowo,
-    działka o nr ewid.94/9, obręb Wylatkowo,
-     teren obejmujący część obrębu Polanowo.
Pisma w przedmiotowej sprawie stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.  
Postanowienie w powyższej sprawie przygotuje Wydział Architektury i Budownictwa.  

P u n k t  4
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Zagórowie wynika z tego, iż uczennica która miała przyznane nauczanie indywidualne zrezygnowała z nauki w tej szkole, dlatego to nauczanie ulegnie anulowaniu stąd zmniejszy się liczba godzin prowadzony przez poszczególnych nauczycieli. Oszczędności z tego tytułu to: 750,59 zł – tygodniowo, 3 122,45 zł. – miesięcznie.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili aneks nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego, składania oświadczeń woli, odbierania korespondencji, podpisania umowy, udzielenie zabezpieczeń w tym podpisywanie, wystawianie weksli oraz deklaracji wekslowych i innych dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją programu Erasmus+.  

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że uchwała dotyczy udzielenia pełnomocnictwa panu Michałowi Janiakowi – Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do samodzielnego reprezentowania powiatu w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie programu Erasmus+.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 261/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego, składania oświadczeń woli, odbierania korespondencji, podpisania umowy, udzielenie zabezpieczeń w tym podpisywanie, wystawianie weksli oraz deklaracji wekslowych i innych dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją programu Erasmus+. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  6
Przygotowanie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
a)    sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok,

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy szczegółowo zreferowała rozpatrywane sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Starosta zapytał, czy dzieci objęte pieczą zastępczą są w jakiś sposób przygotowywane do usamodzielniania i zamieszkania w mieszkaniach znajdujących się w budynku internatu CKZiU w Strzałkowie?
Pani Danuta Szpiler – odpowiedziała, że w najbliższym czasie obędzie się w tym zakresie szkolenie, na które zostali zaproszeni wychowankowie objęci pieczą zastępczą, powyżej 17 lat (ok. 20 osób). Szkolenie odbędzie się  w mieszkaniach do usamodzielniania w Strzałkowie.
Mówczyni zasygnalizowała również kwestię powstałych wakatów w dwóch domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu (DPS w Zagórowie – 5 wakatów, DPS w Strzałkowie – 2 wakaty), jedynie w DPS w Skubarczewie jest kolejka, jest to dom dla psychicznie chorych. Na terenie całego kraju jest bardzo dużo wolnych miejsc w  domach pomocy społecznej.    

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok, kierując je pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu.

b)    projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

Pani Danuta Szpiler – powiedziała, że ww. program w całości opłacany jest z Funduszu Solidarnościowego, wniosek złożony został na 5 asystentów, ale ze względu na zmniejszone środki finansowe, dokonano korekty wniosku do 3 osób. Zapotrzebowanie na osobistego asystenta w naszym powiecie jest i jeśli w tym roku realizacja przebiegnie bez problemów to niewykluczone, że w przyszłym roku wniosek zostanie złożony na większą ilość osób.   

Członkowie Zarządu bez uwag przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierując ją pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.    

c)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

Pan Jerzy Kałecki – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powiedział, że konieczność podjęcia przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały wiąże się z przyjęciem zadań, czego konsekwencją jest porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a powiatem w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb kwalifikacji woskowej.   

Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, kierując go pod obrady sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d)    projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów,

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że na postawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego z 2001 roku przyjmującej Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego sporządzony został projekt uchwały ustalający zasady i tryb przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów. W projekcie ustala się jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne; będzie to kwota maks. 500 zł. Mówczyni dodała, że jest to bardzo trudna uchwała ze względu na bardzo dużo kwestii spornych, jeśli chodzi o kryteria przyznawania stypendium.  

Zarząd jednogłośnie pozytywne zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów i skierował go pod obrady najbliższej sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.      

e)    projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym,

Pani Anita Kubicka – przedstawiła najważniejsze kwestie ujęte w rozpatrywanym projekcie uchwały, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym, kierując go pod obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu.

f)    sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok,

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok i skierował je pod obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do uchwały budżetowej opierając się na uzasadnieniu do rozpatrywanego projektu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok, kierując go pod obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.    

h)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Zarząd Powiatu również bez zastrzeżeń przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 i skierował go pod obrady najbliższej sesji. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.    

i)    projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, kierując go pod obrady sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

j)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 i skierowali go pod obrady XXXVIII sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Słupeckiego.

Pani Małgorzata Modrzejewska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiedziała, że przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie naszego powiatu. Do dnia 30 kwietnia br. był prowadzony nabór wniosków, gdzie wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie wnioski spełniają kryteria określone w uchwale. Dwie spółki wnioskowały o dofinansowanie w wysokości 50 % wartości planowanego zadania, pozostałe spółki wnioskowały o 30 %. Jednakże wnioskowana kwota przewyższa wysokość środków zaplanowanych w budżecie powiatu na dofinansowanie spółek wodnych tj. 10 000 zł.; dlatego też w projekcie przewiduje się przyznanie dotacji celowej dla każdej spółki w wysokości 17,30 % całkowitych kosztów będących przedmiotem planowanego zadania. Tabelaryczny podział środków dla spółek wodnych z terenu powiatu słupeckiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu nie wnosząc zastrzeżeń, jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 262/2021 w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.         

P u n k t  8
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Woźniakowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Pani Mariola Landowska – Sekretarz powiedziała, że została zawarta umowa z projektantem panem Krzysztofem Woźniakiem, który wykona dokumentację projektową adaptacji III piętra internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Udzielenie pełnomocnictwa projektantowi jest niezbędne do uzyskania przez niego niezbędnych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 263/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Woźniakowi do występowania
w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Pani Mariola Landowska – powiedziała, że zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa wiąże się ze zmiana dwóch zapisów tj. zadanie dotyczące usuwania, przechowywania i przepadku statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego powiatu słupeckiego – zostało przeniesione z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, natomiast w Wydziale Spraw Społecznych zmianie ulega kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego na kat. I i II.   

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 264/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Pan Andrzej Grzeszczak – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił projekt rozpatrywanej uchwały skupiając się szczególnie na jej załączniku określającym tryb, zasady i kryteria konkursu.

Członkowie Zarządu bez uwag, jednomyślnie podjęli uchwałę Nr 265/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pan Andrzej Grzeszczak – powiedział, że uchwała dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 10 000 zł. dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Powiatu Słupeckiego – Jeziora Powidzkiego”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 266/2021 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  12
Sprawa pisma Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, dotyczącego stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.  

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w związku z awarią kanalizacji sanitarnej 23 kwietnia 2021 r. zwrócił uwagę na potrzebę pilnej przebudowy odcinka na terenie szpitala, gdzie dochodzi do częstych spiętrzeń ścieków. Po wizji lokalnej ustalono, że kanalizacja jest częściowo zarwana, dlatego dostają się do niej cząstki ziemi, co ma negatywny wpływ na jej eksploatację i koszty pracy oczyszczalni. Zakład obawia się również, iż nie będzie mógł pomóc przy usuwaniu kolejnych awarii, gdyż kolektor sanitarny jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu lub budowy nowego.  Pismo MZWiK w Słupcy stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.     
Następnie, Wicestarosta przestawił pismo p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odnoszące się do ww. pisma MZWiK w Słupcy. Do odpowiedzi załączony został raport z inspekcji TV kanalizacji w miejscowości Slupca – teren szpital. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Zdaniem mówcy realizacji zadania modernizacji sieci kanalizacyjnej szpital winien się podjąć we własnym zakresie.  

Zarząd Powiatu zadecydował, że zwróci się do dyrekcji szpitala o wprowadzenie do planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na rok bieżący wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej ze środków własnych jednostki.   

P u n k t  13
Wolne głosy i wnioski

Starosta przedstawił odpowiedź od Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu w sprawie zaproponowanej przez Zarząd Powiatu nieruchomości na nową siedzibę KRUS w Słupcy. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  
Zarząd zaproponuje Oddziałowo KRUS, który jest zainteresowanym nabyciem, działkę niezabudowaną zlokalizowaną za Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Słupcy, która obecnie jest w trwałym zarządzie ośrodka.  

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska