Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 111/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

ZP.0022.15.2021

Protokół Nr 111/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 27 kwietnia 2021 roku


Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:50.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.


Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia.
2.    Przygotowanie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu:
a)    ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
b)     projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego,   
c)    autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,  
d)    autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
3.    Zatwierdzenie bilansów Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.
4.     Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przygotowanie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu:
a)    ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy powiedziała, że ocena zasobów pomocy społecznej jest dokumentem, którego obowiązek corocznego opracowania wynika z art. 16a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przedmiotowe opracowanie sporządzone jest w Centralnej Aplikacji Statystycznej, gdzie dane do oceny zasilane są automatycznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Rejestru Żłobków, Zbiorów Centralnych, Wartości Automatycznie Wyliczanych, Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej i Dodatku Wychowawczego. Powiatowe Centrum opracowanie to zasiliło informacjami w zakresie zasobów instytucjonalnych w powiecie, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Następnie mówczyni przedstawiła najważniejsze kwestie ujęte w rozpatrywanym materiale, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Bernat – zapytał, czy w domach pomocy społecznej zatrudniony jest kapłan?
Pani Danuta Szpiler – odpowiedziała, że tak na umowę zlecenie.   

Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok i skierował ją pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

b)    projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego,   

Pan Artur Nowak – podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych powiedział, że dwie parafie złożyły wnioski tj. Parafia Rzymsko-Katolicka w Graboszewie na III etap prac przy ołtarzu głównym i Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem na naprawę i wymianę zniszczonych rynien oraz zmodernizowanie odpływów kanalizacji wody deszczowej. Na rzeczone wsparcie proponuje się przyznać z budżetu powiatu kwotę po 5 000 zł. dla każdej z parafii.

Członkowie Zarządu bez uwag przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego, kierując go pod obrady XXXVI sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


c)    autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,  

Pan Józef Wziętek – Skarbnik przedstawił zmiany w budżecie powiatu ujęte w autopoprawce, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany ujęte w autopoprawce, kierując ją pod obrady najbliższej sesji Rady.

d)    autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady najbliższej sesji Rady. Autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Zatwierdzenie bilansów Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.

Pan Józef Wziętek – powiedział, że rozpatrywany bilans jest prostą agregacją zsumowania wszystkich bilansów jednostek organizacyjnych powiatu. Jednostki mają obowiązek przedłożenia organowi prowadzącemu bilans za poprzedni rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Bilans posiada następujące załączniki: rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Ponadto, do bilansu dołączona jest informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Słupeckiego za 2020 rok. Rachunek zysków i strat w porównaniu do roku ubiegłego wykazuje znaczny wzrost przychodów tj. o nieco ponad 29 mln. zł. Znaczny wpływ na taki wzrost miały środki przyznane z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie nie było z tego tytułu prawie żadnych wydatków.   

Członkowie Zarządu nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie zatwierdzili bilans Powiatu Słupeckiego za 2020 rok. Bilans stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący powiedział, że dotarła do nas informacja o zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”. W związku z tym, konieczne będzie wykazanie w budżecie powiatu wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu. Zmian budżetowych w tym zakresie może dokonać tylko Rada Powiatu, stąd konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej.  

Członkowie Zarządu zadecydowali, że złożą wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 5 maja 2021 r. na godz. 8:00.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska