Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 116/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku

 

ZP. 0022.20.2021

Protokół Nr 116/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 1 czerwca 2021 roku


Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 1300 do godz. 1400.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są ważne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – 3 było obecnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Zarządu wniósł o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:
1.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca oznaczonej numerami geodezyjnymi: 100/3 i 599 oraz przyjęcia regulaminu przetargu jako pkt 1.
2.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca, oznaczonej numerem geodezyjnym 100/4 oraz przyjęcia regulaminu przetargu jako pkt 2.
3.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Kochowie oraz przyjęcia regulaminu przetargu jako pkt 3.
4.Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy jako pkt 8.

Członkowie Zarządu głosując każdą propozycję osobno w każdym przypadku jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad powyższych punktów.

Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca oznaczonej numerami geodezyjnymi: 100/3 i 599 oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
3.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca, oznaczonej numerem geodezyjnym 100/4 oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
4.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Kochowie oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
5.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
6.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
7.Bieżące sprawy szpitala.
8.Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
9.Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca oznaczonej numerami geodezyjnymi: 100/3 i 599 oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Pani Agata Guźniczak – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że w dniu poprzedzającym dzisiejsze posiedzenie zakończył się termin ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia w związku z czym można przystąpić do kolejnej procedury jaką jest ogłoszenie I przetargów ustnych. W związku z przekroczeniem wartości 100 tys. euro konieczna jest emisja ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej. Treść uchwały zawiera ogłoszenie oraz regulamin przetargu. Taka sama sytuacja ma miejsce w sprawie ogłoszenia kolejnych dwóch przetargów omawianych na dzisiejszym posiedzeniu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę nr 270/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca oznaczonej numerami geodezyjnymi: 100/3 i 599 oraz przyjęcia regulaminu przetargu. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  3

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca, oznaczonej numerem geodezyjnym 100/4 oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę nr 271/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Piotrowicach, gmina Słupca, oznaczonej numerem geodezyjnym 100/4 oraz przyjęcia regulaminu przetargu. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  4

Podjęcia uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Kochowie oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę nr 272/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Kochowie oraz przyjęcia regulaminu przetargu. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  5

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że podjęcie uchwały jest następstwem uchwalonej w dniu 27 maja uchwały nr XXXVIII/226/2021 Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

    Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę nr 273/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik powiedział, że W związku z decyzja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS.VI/4510/65-27/2020/STOP COVID-19 z 26.05.2021 dotyczącą rozliczenia projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 2.489,04 zł na zwrot dotacji dotyczącą niezakwalifikowania części wydatków w ramach projektu przez instytucję kontrolującą. W celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 274/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.    
   
P u n k t  7

Bieżące sprawy szpitala.

Pan Jacek Bartkowiak przedstawił pisma skierowane przez pana Rafała Spachacza – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz pana Jana Woźniaka - p.o. z-cy Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Słupcy w których ponaglają Zarząd Powiatu do ogłoszenia i przeprowadzenie Konkursu na Dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Pisma stanowią kolejno załącznik nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.
Kolejnym przedstawionym dokumentem był przekazany przez pana Rafała Spachacza wykaz wyposażenia i sprzętu, który miałby znajdować się w nowej części szpitala, wykaz stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Przedstawiany kilkakrotnie kosztorys wyposażenia nowego obiektu zawierał ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można by było zakupić w znacznie niższych cenach. Działanie p.o dyrektora SP ZOZ utrudnia Zarządowi Powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala. Omawiana analiza została przekazana członkom Zarządu w dniu 28.05.2021 r. i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Zastrzeżenia dotyczą również wewnętrznych regulacji w podmiocie, tj. regulaminów, procedur wymaganych prawem. Przedstawiony został audyt regulacji wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Treść dokumentu została przekazana członkom Zarządu w dniu 28.05.2021 r. i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
    
    Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy pana Rafała Spachacza - odczytując treść uchwały. Jednocześnie Przewodniczący przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu i przedłożył je na piśmie. Przewodniczący zarządził dyskusję w tym punkcie.  

    Radny Andrzej Bernat oraz pan Czesław Dykszak powiedzieli, że zgadzają się z przedstawionym stanowiskiem w projekcie uchwały oraz uzasadnieniu a samo jej podjęcie uważają za zasadne.

    Członkowie Zarządu trzema głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” podjęli uchwałę nr 275/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2021 r w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Wolne głosy i wnioski.

W związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku obrad posiedzenie zakończono.


Pan Jacek Bartkowiak -         Przewodniczący Zarządu            
Pan Czesław Dykszak -                  Wicestarosta                             
Pan Andrzej Bernat -               Członkowie Zarządu                       
Pani Aleksandra Kazuś -                      -  „  -                                     
                  Wróblewska