Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 115/2021 z dnia 28 maja 2021 roku

 

ZP. 0022.19.2021

Protokół Nr 115/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 28 maja 2021 roku


Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 1200 do godz. 1220.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są ważne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.

Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
3. Wolne głosy i wnioski.
 
P u n k t  2

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik powiedział, że rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 142.120,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania własne realizowane przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł w celu uruchomienia środków finansowych na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w trybie uproszczonym.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.    

P u n k t  8

Wolne głosy i wnioski.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska zapytała czy szpital zdąży zdezynfekować pomieszczenia i sprzęty do 1 czerwca 2021 r. w związku z zaprzestaniem świadczenia usług jako „szpital” jednoimienny?

Pan Jacek Bartkowiak odpowiedział, że jednostka będzie gotowa do pracy na czas.
Na powyższym posiedzenie zakończono.


Pan Jacek Bartkowiak -         Przewodniczący Zarządu
Pan Czesław Dykszak -                  Wicestarosta
Pan Andrzej Bernat -               Członkowie Zarządu
Pani Aleksandra Kazuś -                      -  „  -            
                  Wróblewska