Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 108/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

ZP. 0022.12.2021

Protokół Nr 108/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 30 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:45.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w 2021 r.
4.    Rozpatrzenie tabelarycznego zestawienia przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na koniec stycznia i lutego 2021 r.
5.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020.
7.    Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego.
8.    Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy w sprawie zwiększenia etatu pracownika obsługi.
9.    Sprawa konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
10.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.   

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  w 2021 r.

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy powiedziała, że zasady przyznawania dofinansowania wprowadzają pewne ograniczenia, które są ujęte w rozporządzeniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostosowując je do posiadanych środków finansowych. Większość zadań będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniami, jedyne odrębne ograniczenie tyczy się dofinansowania do aparatów słuchowych. Następnie mówczyni szczegółowo omówiła zasady dofinansowania ujęte w załączniku do projektu uchwały.   

Starosta zapytał, czy decyzja o przyznaniu środków wydawana jest tylko przez dyrektora, czy jest może powołana do tego celu specjalna komisja?  
Pani Danuta Szpiler – odpowiedziała, że składane wnioski są rozpatrywane i analizowane przez pracowników działu rehabilitacji PCPR w Słupcy. Jeśli osoby składające wnioski, kwalifikują się do otrzymania pomocy, to ją otrzymują.

Zarząd Powiatu na stan 4 obecnych jednogłośnie podjął uchwałę Nr 246/2021 w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  4
Rozpatrzenie tabelarycznego zestawienia przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na koniec stycznia i lutego 2021 r.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy przedstawił sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego szpitala wg. stanu na dzień 8 marca 2021 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówca powiedział ponadto, że według stanu księgowań zysk za dwa miesiące tj. styczeń i luty wyniósł prawie 700 tys. zł. (załączniki nr 4 i 5 do protokołu); natomiast wykonanie za miesiąc marzec będzie znacznie wyższe. Wynika to ze wzrostu ilości pacjentów, nawet do 170, z tego są wymierne przychody, ale są również koszty związane m.in. z nieustannym zapotrzebowaniem na tlen oraz ze zwiększoną ilością środków ochrony indywidualnej. Wypłaty dodatków „covidowych” dla lekarzy i pielęgniarek realizowane są na bieżąco. Obecnie w szpitalu rotacja pacjentów jest bardzo duża, jednak na dzień dzisiejszy jest kilka wolnym miejsc.  

Pan Czesław Dykszak – zapytał, gdzie w przedłożonym zestawieniu przychodów i kosztów ujęte zostały wypłaty wynagrodzeń dla pielęgniarek?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że wynagrodzenia dla pielęgniarek są ujęte w tym zostawieniu, jednak sposób zaksięgowania uzależniony jest od rodzaju umowy, czy jest to umowa o pracę, cywilno-prawna, czy kontrakt.  

Starosta zapytał o długość hospitalizacji w słupeckim szpitalu?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że czas hospitalizacji pacjentów jest bardzo różny, przebywają w szpitalu tyle czasu, ile wymaga ich stan powrotu do zdrowia. Czas hospitalizacji w słupeckim szpitalu jest z reguły krótki.  

Zarząd zobowiązał pana Dyrektora do przygotowania na kolejne posiedzenie zestawienia na temat planowanych zakupów wyposażenia nowej części szpitala na kwotę 350 tys. zł.  Poproszono również o przygotowanie bieżącej informacji na temat realizacji przez szpitala projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Izabela Kubiś – SP ZOZ w Słupcy powiedziała, że na dzień dzisiejszy elementy wyposażenia nowej części szpitala są dokładnie przeanalizowane, zapytania ofertowe do każdej pozycji są wykonane.  

Pan Czesław Dykszak – zapytał, czy został już ogłoszony przetarg na wykonawstwo?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że na chwilę obecną przygotowana została specyfikacja przetargowa na wykonanie dokumentacji, w tym tygodniu przetarg będzie ogłoszony.

Starosta zapytał o kwestie zapotrzebowania w tlen medyczny dla szpitala?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że zabezpieczeniem szpitali w tlen medyczny zajmuje się Koordynator Wojewódzki. W ostatnim czasie zużycie tlenu znacznie wzrosło, obecnie 9 ton wystarcza zaledwie na 3 dni.    
 
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, kiedy przekazane łóżka od Wojewody trafią na oddziały szpitala?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że zapotrzebowanie z oddziałów zostało już zebrane, trafią one głównie na oddziała chorób płuc i gruźlicy.

Starosta poruszył sprawę Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie jej z dotychczasowego miejsca na parter nowej części szpitala.
Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to realne do wykonania, jednak dopiero po zakończeniu pandemii i uruchomieniu nowej części szpitala.
Pani Izabela Kubiś – dodała, że pomieszczenia w nowej części szpitala dedykowane są konkretnym zadaniom, zastosowane w nich technologie medyczne przywiązane są do określonych funkcji, zmiany przeznaczenia mogą wiązać się z koniecznością dokonania zmian budowlanych.    

Radny Andrzej Bernat – zapytał, co z planem tymczasowego przeniesienia POZ dla dzieci do budynku, który zajmował wykonawca rozbudowy szpitala?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że powierzchnia tych pomieszczeń nie wystarcza, aby spełnić określone wymogi tj. odrębne dwa wejścia jedno dla dzieci zdrowych, a drugie dla chorych, toaleta, punkt szczepień, gabinet lekarza.
Radny Andrzej Bernat – powiedział, że pomimo tych przeciwności należy jak najszybciej tą sytuację poprawić i poczynić w tym zakresie jakieś działania, nawet tymczasowe.  

Do protokołu załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za 2020 rok, stanowi ona załącznik nr 6.  

P u n k t  5
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu powiedział, że zmiany polegają na: przesunięciu kwoty 4 500 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na dodatkowe wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu oznakowanego (ostatnią zmianą w budżecie Rada Powiatu przyznała dofinansowanie dla KPP w Słupcy w wysokości 5 000 zł.); zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Słupcy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 247/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020.

Pan Józef Wziętek – przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 opierając się na jego części opisowej.   

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 248/2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  7
Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego

Pan Józef Wziętek – powiedział, że przedłożony bilans z wykonania budżetu jest dokumentem obowiązkowym do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz jest elementem sprawozdania finansowego, które jest przedstawiane Radzie Powiatu w procesie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy w sprawie zwiększenia etatu pracownika obsługi

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze złożonym pismem pozytywnie ustosunkowali się do złożonej prośby wyrażając zgodę na utrzymanie dotychczasowego poziomu ½ etatu pracownika obsługi na czas określony do 30 czerwca 2021 roku. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Sprawa konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Przewodniczący powiedział, że obecnie jesteśmy w trakcie procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Trzy osoby złożyły dokumenty aplikacyjne, z czego jedna osoba nie spełniła wymogów formalnych, więc pozostały dwie kandydatury. Przy czym, pan Mieczysław Piotr Czerwiński – Mazur – kandydat na stanowisko Dyrektora wystosował do Zarządu Powiatu wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego. Przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Mówca poruszył również kwestię obecnej bardzo złej sytuacji pandemicznej w kraju i trzeciej fali zachorowań na COVID-19, gdzie słupecki szpital – jednoimiennym jest prawie w całości zapełniony i zgodnie z decyzją Wojewody ilość łóżek ulega zwiększeniu. Czy w takiej sytuacji kontynuacja procedury konkursowej jest zasadna i właściwa?    

Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, że wobec tak wyjątkowych warunków pracy i trudnej do przewidzenia dynamiki zakażeń należy podjąć natychmiastowe działania w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w terminie 2 miesięcy, jeśli warunki związane z pandemią na to pozwolą.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 249/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 242/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 250/2021 w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Do protokołu zostało załączone pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Dialogu Społecznego w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Słupcy oraz ustosunkowanie się do jego treści radcy prawnego pana Arkadiusza Grzechowiaka (załącznik nr 14).

P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosewie w sprawie wsparcia finansowego zakupu hełmów strażackich. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   
Członkowie Zarządu odmownie ustosunkowali się do złożonego pisma, ponieważ finansowanie jednostek OSP jest zadaniem własnym gminy.
 
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska