Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

ZP. 0022.11.2021

Protokół Nr 107/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 25 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się hybrydowo na sali nr 14 Starostwa Powiatowego w Słupcy i on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Obrady trwały od godz. 1525 do godz. 1535.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie autopoprawki nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

P u n k t  2
Przyjęcie autopoprawki nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że powodem zwołania dzisiejszego posiedzenia jest rezygnacja z przyznania z budżetu powiatu dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w kwocie 350 tys. zł. na zakup wyposażenia do nowej części szpitala. Kwota ta, zostanie cofnięta na dotychczasowe zadanie majątkowe związane z przebudową pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli autopoprawkę nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.      

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska