Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2014

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

BR.0002.13.2014

 

Protokół nr III/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1540.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy byli obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zalacznik_1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości zalacznik_2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

14.       Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

15.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.       Wolne głosy i wnioski.

17.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły z I i II sesji były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zalacznik_3.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·     Radny Jacek Szczepankiewicz – interpelował o wycinkę krzewów przy drodze Giewartów – Ostrowite  na wysokości miejscowości Gostuń, gdyż w momencie opadów śniegu mogą one go gromadzić zagrażając bezpieczeństwu ruchu na drodze.

 

·     Radny Przemysław Dropiński – interpelował o:

-   budowę chodnika przy ulicy Wspólnej w Słupcy,

-  budowę chodnika w Hucie Łukomskiej przy drodze powiatowej,

-  ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Poniatówek, jadą od strony Wierzbna,

-   wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach,

-   wyrównanie poboczy na odcinku drogi Słupca – Zagórów,

-   zamontowanie progów zwalniających w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej z uwagi na znajdujące się przy tej ulicy przedszkole oraz na drodze na tzw. Berdychowie.

Radny zapytał również o przygotowanie powiatu do akcji zima, czy zostały już ogłoszone przetargi na odśnieżanie, kto wygrał  te przetargi? 

   

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 3, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 11.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_4.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_5.pdf, zalacznik_6.pdf, zalacznik_7.pdf, zalacznik_8.pdfzalacznik_9.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała RIO stanowi zalacznik_10.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_11.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_12.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego
na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 4, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 12.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,

-   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_13.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_14.pdf, zalacznik_15.pdf, zalacznik_16.pdf, zalacznik_17.pdfzalacznik_18.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała RIO stanowi zalacznik_19.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że on był autorem wniosku przyjętego przez komisję rolnictwa, aby dokonać przesunięcia zaplanowanych środków z promocja jednostek samorządu terytorialnego na drogi publiczne powiatowe w zakresie poprawy tej infrastruktury, w kwocie 100 000 zł.  Argument zapewne dla wszystkich jest oczywisty, najlepiej o tym świadczą zgłaszane interpelacje. Na dzień dzisiejszy oprócz dobrze przygotowanej straży, policji, szkół, bolączką na pewno jest stan dróg powiatowych. Mówca dodał, że najlepszą promocją naszego powiatu będzie dobra infrastruktura drogowa. Podziękował Zarządowi za uwzględnienie choć w części jego wniosku, choć jego zdaniem my jako radni winniśmy poczynić wielkie działania, aby ta infrastruktura drogowa była jak najlepsza.

 

Radny Przemysław Dropiński – odnosząc się do wydatków majątkowych zaproponował wprowadzenie do planu budowy ścieżku rowerowej Słupca – Zagórów. Mówca zaproponował, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę, wtedy uzyskamy kwotę 155 348 zł. Radny zaapelował do radnych z gmin Lądek i Zagórów o poparcie zgłoszonego przez niego wniosku, gdyż uważa że jest on w pełni zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że wniosek zgłoszony przez komisje rolnictwa był przez Zarząd wnikliwie przeanalizowany, gdzie należy się przyznać do małego błędu, stąd przedłożona autopoprawka nr 2. Ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez radnego Dropińskiego powiedział, że jak dobrze pamięta wnioskował on już o obniżenie diet danych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę ścieżki rowerowej Ląd – Zagórów, teraz jest mowa o ścieżce Słupca – Zagórów. Mówca niestety nie przygotował się na dzisiejsze rozszerzenie, istotnie połowa zaplanowanych środków na diety radnych to ok. 150 000 zł. po konsultacjach z fachowcami może on jednak powiedzieć, że aby wybudować ścieżkę Ląd – Zagórów radni musieliby się 53 lata składać na ten cel. Wszyscy powinni mieć pełną świadomość o jakich kwotach mówimy i skąd te środki finansowe wziąć.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że od czegoś musimy zacząć, nie mówi on że za 250 000 wybudujemy ścieżkę rowerową. Od samego początku wnioskował on o budowę chodników, które były zapleczem do budowy ścieżki rowerowej. On swego wniosku nie wycofuje, uważając iż jeśli my coś zaczniemy to na pewno kolejne Rady to skończą. Budowa metra chodnika kosztuje w granicach 200 zł. W miejscowościach Wierzbno, Jaroszyn Ląd jest rów, który do niczego jest niepotrzebny, o niego nikt nie dba; zrobienie nasypu i chodnika szerokości 1,5 m nie będzie kosztowała paręnaście milionów. Jeszcze raz podkreślił, że zgłoszony przez niego wniosek jest bardzo zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zapewne ma przedmówca rację, iż cena budowanego przez siebie chodnika wynosi ok. 200 zł. gdy robi się go zgodnie z narzuconymi na samorządu procedurami te koszty są o wiele wyższe. Zarząd dysponuje pełną dokumentacją techniczną przebudowy drogi Słupca – Ląd, gdzie są zaplanowane ciągi pieszo – rowerowe, bezkolizyjne skrzyżowania itd. jednak należy mieć świadomość o jakich pieniądzach mówimy.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że ścieżka rowerowa na odcinku Ląd – Zagórów nie musi biec po nasypie, może być przy nasypie i spełni warunki bezpiecznej i funkcjonalnej ścieżki rowerowej.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zachwalę podejmiemy najważniejszą decyzję w roku i przyjmiemy uchwałę budżetową. Projekt jaki przedstawiono radnym podczas komisji nie tylko daleki jest od marzeń i oczekiwań. Wydaje się on być projektem mało ambitnym, a już na pewno nie jest rozwojowy. Co roku mówimy, że to nie jest dobry budżet. Zdajemy sobie sprawę, ze największym hamulcowy rozwoju powiatu jest sejmowa większość tworząca rząd. Mówi on o tym co roku i powtarzam to, co wszyscy widzimy. Na powiat zrzuca się coraz więcej zadań, nie dokładając na te zadania środków. Ogranicza się też samorząd tego szczebla bezduszną uchwałą jaką jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W obecnej sytuacji nie mógł, więc to być dobry budżet. Budżet, który omawiamy to dla wielu bezduszny ciąg cyfr, liczb i kwot. Nie można tej uchwale zarzucić logiki, ale można zarzucić brak wizji … Najbardziej mówcę martwi w nim, że już na początku trudnej drogi, jaką jest reforma powiatowej oświaty, trzeba dołożyć do kwoty subwencji niemal 250 000 zł. To więcej niż zaplanowano dla szpitala, dla którego to będzie ważny i trudny rok. Bez pomocy samorządu powiatowego szpital sam sobie nie poradzi zwłaszcza, że czeka go inwestycja w nowy blok operacyjny. Kwota dla szpitala, choć dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym wydaje się nam niewystarczająca. Wśród tegorocznych inwestycji brakuje też pieniędzy na inwestycje drogowe, które są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców powiatu. Nie widać również środków na wielkie odważne ponadgminne projekty. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wina ustawodawcy, który ogranicza inicjatywę samorządów powiatowych, ale wydaje się że już czas, by powiat słupecki zaczął ambitniej patrzeć na rozwój naszych terenów. Po wnikliwej analizie szans i zagrożeń wynikających z projektu budżetu radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciwko niemu. Oczywiści będą się oni bacznie przyglądać jego realizacji, gdy zobaczą, że starosta i zarząd zaczną realizować swoje plany dotyczące pozyskania dodatkowych środków, tych za służebność przesyłu mediów i tych z mądrej sprzedaży powiatowych nieruchomości, to wtedy być może przekonają się oni do tej uchwały, która w tej chwili ograniczyła pracę zarządu do sprawnego administrowania powiatową biedą.

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Przemysław Dropińskiego, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Zagórów w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę.

Rada Powiatu na stan 17 radnych, 4 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie przyjęła wyżej wymienionego wniosku.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_20.pdfdo niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_21.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi zalacznik_22.pdf do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 5, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 13.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2014 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_23.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2014 rok.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_24.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok. Uchwała stanowi zalacznik_25.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 6, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 14.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_26.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących”  podjęła uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_27.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czarniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały. 

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/2014 roku z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku. Uchwała stanowi zalacznik_28.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi zalacznik_29.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Starosta zabierając głos powiedział, że z mocy prawa dotychczas funkcjonująca Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dniem dzisiejszym kończy kadencję. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w kwestii wyboru nowej Rady. Organ założycielski, czyli samorząd powiatowy może delegować do jej składu sześć osób, a wojewoda wielkopolski ma prawo desygnować jedną osobę. Pismem z dnia 15 grudnia br. Wojewoda poinformował, że do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ wskazuje Panią Magdalenę Plesińską, czyli tę samą osobę co w ubiegłej kadencji.   

 

Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego po uzgodnieniu z wszystkimi radnymi przedstawił kandydatury do składy Rady Społecznej SP ZOZ, i tak: pan Mariusz Roga, radna Anna Czerniak, radny Stefan Stencel, pan Szymon Grzywiński, radny Waldemar Miernik i radny Jerzy Orchowski.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Rady Społecznej SP ZOZ?

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Radzie. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w jednym głosowaniu ustalić nowy skład osobowy Rady Społecznej SP ZOZ.

Następnie, odczytał on treść uchwały uwzględniający w § 2 nowy skład osobowy w brzmieniu: „Do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy wybiera się: p. Annę Czerniak, p. Stefana Stencla, p. Szymona Grzywińskiego, p. Jerzego Orchowskiego, p. Waldemara Miernika”; Przewodniczącym zostaje p. Mariusz Roga. W dalszej kolejności poddał ją pod głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi zalacznik_30.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt rozpatrywanej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 10.

Poprosił on o zgłaszanie kandydatów.  

 

Radny Mariusz Król do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił kandydatury radnego Stefana Zielińskiego i radnego Waldemara Miernika.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały gdzie  § 1 otrzymał brzmienie: „Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych: 1. Stefana Zielińskiego. 2. Waldemara Miernika”. Następnie poddał pod głosowanie projekt odczytanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała stanowi zalacznik_31.pdf do niniejszego protokołu.

  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zgodnie ze złożoną na poprzedniej sesji deklaracją wszyscy interpelujący otrzymali odpowiedzi na piśmie. Zapewne otrzymane odpowiedzi nie wszystkich zadawalają, jednak prosiłby, aby interpelacje tyczące się majątków i dróg gminnych kierować bezpośrednio do gmin. Mówca dodał, że kwestie umieszczania progów zwalniających, znaków, czy luster za każdym razem rozstrzygała będzie powołana do tego celu komisja bezpieczeństwa.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Waldemar Miernik – zapytał, czy prawdą jest, jak to donosi prasa wielkopolska, że część lekarzy rodzinnych od 1 stycznia planuje protest w związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego, czy to dotyczy tylko prywatnych przychodni?

Radny Stefan Stencel – właściciel Przychodni Lekarza Rodzinnego STEPAMED Strzałkowie w odpowiedział, że na terenie naszego powiatu raczej nie będzie takiego ryzyka. Mówca powiedział, że dziś ma umówione spotkanie w Porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia w Koninie, które jest częścią  „porozumienia zielonogórskiego” na który to będzie podpisywał aneks do umowy na 2015 rok.  Z tego co mu wiadomo to pozostałe przychodnie z terenu naszego powiatu, również takie umowy będą podpisywały.

 

Radny Andrzej Kin – złożył podziękowanie panu Staroście i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg za wycinkę krzewów przy drogach powiatowych na terenie całej gminy Zagórów.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

Protokółowała

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

BR.0002.13.2014

 

Protokół nr III/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1540.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy byli obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zalacznik_1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości zalacznik_2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

14.       Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

15.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.       Wolne głosy i wnioski.

17.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły z I i II sesji były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zalacznik_3.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·     Radny Jacek Szczepankiewicz – interpelował o wycinkę krzewów przy drodze Giewartów – Ostrowite  na wysokości miejscowości Gostuń, gdyż w momencie opadów śniegu mogą one go gromadzić zagrażając bezpieczeństwu ruchu na drodze.

 

·     Radny Przemysław Dropiński – interpelował o:

-   budowę chodnika przy ulicy Wspólnej w Słupcy,

-  budowę chodnika w Hucie Łukomskiej przy drodze powiatowej,

-  ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Poniatówek, jadą od strony Wierzbna,

-   wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach,

-   wyrównanie poboczy na odcinku drogi Słupca – Zagórów,

-   zamontowanie progów zwalniających w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej z uwagi na znajdujące się przy tej ulicy przedszkole oraz na drodze na tzw. Berdychowie.

Radny zapytał również o przygotowanie powiatu do akcji zima, czy zostały już ogłoszone przetargi na odśnieżanie, kto wygrał  te przetargi? 

   

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 3, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 11.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_4.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_5.pdf, zalacznik_6.pdf, zalacznik_7.pdf, zalacznik_8.pdfzalacznik_9.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała RIO stanowi zalacznik_10.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_11.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_12.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego
na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 4, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 12.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,

-   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_13.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_14.pdf, zalacznik_15.pdf, zalacznik_16.pdf, zalacznik_17.pdfzalacznik_18.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała RIO stanowi zalacznik_19.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że on był autorem wniosku przyjętego przez komisję rolnictwa, aby dokonać przesunięcia zaplanowanych środków z promocja jednostek samorządu terytorialnego na drogi publiczne powiatowe w zakresie poprawy tej infrastruktury, w kwocie 100 000 zł.  Argument zapewne dla wszystkich jest oczywisty, najlepiej o tym świadczą zgłaszane interpelacje. Na dzień dzisiejszy oprócz dobrze przygotowanej straży, policji, szkół, bolączką na pewno jest stan dróg powiatowych. Mówca dodał, że najlepszą promocją naszego powiatu będzie dobra infrastruktura drogowa. Podziękował Zarządowi za uwzględnienie choć w części jego wniosku, choć jego zdaniem my jako radni winniśmy poczynić wielkie działania, aby ta infrastruktura drogowa była jak najlepsza.

 

Radny Przemysław Dropiński – odnosząc się do wydatków majątkowych zaproponował wprowadzenie do planu budowy ścieżku rowerowej Słupca – Zagórów. Mówca zaproponował, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę, wtedy uzyskamy kwotę 155 348 zł. Radny zaapelował do radnych z gmin Lądek i Zagórów o poparcie zgłoszonego przez niego wniosku, gdyż uważa że jest on w pełni zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że wniosek zgłoszony przez komisje rolnictwa był przez Zarząd wnikliwie przeanalizowany, gdzie należy się przyznać do małego błędu, stąd przedłożona autopoprawka nr 2. Ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez radnego Dropińskiego powiedział, że jak dobrze pamięta wnioskował on już o obniżenie diet danych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę ścieżki rowerowej Ląd – Zagórów, teraz jest mowa o ścieżce Słupca – Zagórów. Mówca niestety nie przygotował się na dzisiejsze rozszerzenie, istotnie połowa zaplanowanych środków na diety radnych to ok. 150 000 zł. po konsultacjach z fachowcami może on jednak powiedzieć, że aby wybudować ścieżkę Ląd – Zagórów radni musieliby się 53 lata składać na ten cel. Wszyscy powinni mieć pełną świadomość o jakich kwotach mówimy i skąd te środki finansowe wziąć.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że od czegoś musimy zacząć, nie mówi on że za 250 000 wybudujemy ścieżkę rowerową. Od samego początku wnioskował on o budowę chodników, które były zapleczem do budowy ścieżki rowerowej. On swego wniosku nie wycofuje, uważając iż jeśli my coś zaczniemy to na pewno kolejne Rady to skończą. Budowa metra chodnika kosztuje w granicach 200 zł. W miejscowościach Wierzbno, Jaroszyn Ląd jest rów, który do niczego jest niepotrzebny, o niego nikt nie dba; zrobienie nasypu i chodnika szerokości 1,5 m nie będzie kosztowała paręnaście milionów. Jeszcze raz podkreślił, że zgłoszony przez niego wniosek jest bardzo zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zapewne ma przedmówca rację, iż cena budowanego przez siebie chodnika wynosi ok. 200 zł. gdy robi się go zgodnie z narzuconymi na samorządu procedurami te koszty są o wiele wyższe. Zarząd dysponuje pełną dokumentacją techniczną przebudowy drogi Słupca – Ląd, gdzie są zaplanowane ciągi pieszo – rowerowe, bezkolizyjne skrzyżowania itd. jednak należy mieć świadomość o jakich pieniądzach mówimy.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że ścieżka rowerowa na odcinku Ląd – Zagórów nie musi biec po nasypie, może być przy nasypie i spełni warunki bezpiecznej i funkcjonalnej ścieżki rowerowej.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zachwalę podejmiemy najważniejszą decyzję w roku i przyjmiemy uchwałę budżetową. Projekt jaki przedstawiono radnym podczas komisji nie tylko daleki jest od marzeń i oczekiwań. Wydaje się on być projektem mało ambitnym, a już na pewno nie jest rozwojowy. Co roku mówimy, że to nie jest dobry budżet. Zdajemy sobie sprawę, ze największym hamulcowy rozwoju powiatu jest sejmowa większość tworząca rząd. Mówi on o tym co roku i powtarzam to, co wszyscy widzimy. Na powiat zrzuca się coraz więcej zadań, nie dokładając na te zadania środków. Ogranicza się też samorząd tego szczebla bezduszną uchwałą jaką jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W obecnej sytuacji nie mógł, więc to być dobry budżet. Budżet, który omawiamy to dla wielu bezduszny ciąg cyfr, liczb i kwot. Nie można tej uchwale zarzucić logiki, ale można zarzucić brak wizji … Najbardziej mówcę martwi w nim, że już na początku trudnej drogi, jaką jest reforma powiatowej oświaty, trzeba dołożyć do kwoty subwencji niemal 250 000 zł. To więcej niż zaplanowano dla szpitala, dla którego to będzie ważny i trudny rok. Bez pomocy samorządu powiatowego szpital sam sobie nie poradzi zwłaszcza, że czeka go inwestycja w nowy blok operacyjny. Kwota dla szpitala, choć dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym wydaje się nam niewystarczająca. Wśród tegorocznych inwestycji brakuje też pieniędzy na inwestycje drogowe, które są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców powiatu. Nie widać również środków na wielkie odważne ponadgminne projekty. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wina ustawodawcy, który ogranicza inicjatywę samorządów powiatowych, ale wydaje się że już czas, by powiat słupecki zaczął ambitniej patrzeć na rozwój naszych terenów. Po wnikliwej analizie szans i zagrożeń wynikających z projektu budżetu radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciwko niemu. Oczywiści będą się oni bacznie przyglądać jego realizacji, gdy zobaczą, że starosta i zarząd zaczną realizować swoje plany dotyczące pozyskania dodatkowych środków, tych za służebność przesyłu mediów i tych z mądrej sprzedaży powiatowych nieruchomości, to wtedy być może przekonają się oni do tej uchwały, która w tej chwili ograniczyła pracę zarządu do sprawnego administrowania powiatową biedą.

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Przemysław Dropińskiego, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Zagórów w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę.

Rada Powiatu na stan 17 radnych, 4 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie przyjęła wyżej wymienionego wniosku.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_20.pdfdo niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_21.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi zalacznik_22.pdf do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 5, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 13.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2014 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_23.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2014 rok.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_24.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok. Uchwała stanowi zalacznik_25.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 6, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 14.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_26.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących”  podjęła uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_27.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czarniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały. 

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/2014 roku z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku. Uchwała stanowi zalacznik_28.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi zalacznik_29.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Starosta zabierając głos powiedział, że z mocy prawa dotychczas funkcjonująca Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dniem dzisiejszym kończy kadencję. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w kwestii wyboru nowej Rady. Organ założycielski, czyli samorząd powiatowy może delegować do jej składu sześć osób, a wojewoda wielkopolski ma prawo desygnować jedną osobę. Pismem z dnia 15 grudnia br. Wojewoda poinformował, że do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ wskazuje Panią Magdalenę Plesińską, czyli tę samą osobę co w ubiegłej kadencji.   

 

Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego po uzgodnieniu z wszystkimi radnymi przedstawił kandydatury do składy Rady Społecznej SP ZOZ, i tak: pan Mariusz Roga, radna Anna Czerniak, radny Stefan Stencel, pan Szymon Grzywiński, radny Waldemar Miernik i radny Jerzy Orchowski.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Rady Społecznej SP ZOZ?

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Radzie. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w jednym głosowaniu ustalić nowy skład osobowy Rady Społecznej SP ZOZ.

Następnie, odczytał on treść uchwały uwzględniający w § 2 nowy skład osobowy w brzmieniu: „Do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy wybiera się: p. Annę Czerniak, p. Stefana Stencla, p. Szymona Grzywińskiego, p. Jerzego Orchowskiego, p. Waldemara Miernika”; Przewodniczącym zostaje p. Mariusz Roga. W dalszej kolejności poddał ją pod głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi zalacznik_30.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt rozpatrywanej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 10.

Poprosił on o zgłaszanie kandydatów.  

 

Radny Mariusz Król do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił kandydatury radnego Stefana Zielińskiego i radnego Waldemara Miernika.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały gdzie  § 1 otrzymał brzmienie: „Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych: 1. Stefana Zielińskiego. 2. Waldemara Miernika”. Następnie poddał pod głosowanie projekt odczytanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała stanowi zalacznik_31.pdf do niniejszego protokołu.

  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zgodnie ze złożoną na poprzedniej sesji deklaracją wszyscy interpelujący otrzymali odpowiedzi na piśmie. Zapewne otrzymane odpowiedzi nie wszystkich zadawalają, jednak prosiłby, aby interpelacje tyczące się majątków i dróg gminnych kierować bezpośrednio do gmin. Mówca dodał, że kwestie umieszczania progów zwalniających, znaków, czy luster za każdym razem rozstrzygała będzie powołana do tego celu komisja bezpieczeństwa.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Waldemar Miernik – zapytał, czy prawdą jest, jak to donosi prasa wielkopolska, że część lekarzy rodzinnych od 1 stycznia planuje protest w związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego, czy to dotyczy tylko prywatnych przychodni?

Radny Stefan Stencel – właściciel Przychodni Lekarza Rodzinnego STEPAMED Strzałkowie w odpowiedział, że na terenie naszego powiatu raczej nie będzie takiego ryzyka. Mówca powiedział, że dziś ma umówione spotkanie w Porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia w Koninie, które jest częścią  „porozumienia zielonogórskiego” na który to będzie podpisywał aneks do umowy na 2015 rok.  Z tego co mu wiadomo to pozostałe przychodnie z terenu naszego powiatu, również takie umowy będą podpisywały.

 

Radny Andrzej Kin – złożył podziękowanie panu Staroście i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg za wycinkę krzewów przy drogach powiatowych na terenie całej gminy Zagórów.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

Protokółowała

Żaneta Górczyńska