Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdanie roczne - 2003

UCHWAŁA Nr 71/04
 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 15 marca 2004 roku.
 
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2003 rok.
 
         Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1592 i z 2002 r.    Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2003 rok - w brzmieniu załącznika - Radzie Powiatu Słupeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
/-/ Eugeniusz Grzeszczak
 
_________________________________________________