Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta
Jesteś tutaj:   

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPCY DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w tym implementującej jej stosowanie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych 

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO Uprawnionemu (zwanym dalej Wnioskodawcą),  któremu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na podstawie składanego  oświadczenia zawierającego dane osobowe,  potwierdzającego jego prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r.poz.2030 z późn.zm.), przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych Wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.


1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Starosta Słupecki z siedzibą w Słupcy ( 62-400 ), ul. Poznańskiej 20,
2. W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Słupcy

3. Starostwo Powiatowe w Słupcy przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy, dla celów kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Wnioskodawcy mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych z zachowaniem i w granicach obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych Wnioskodawcy, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj. zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej przez 3 lata od daty ich złożenia.
6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Słupcy  jego danych osobowych, Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Słupecki
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
7. Przetwarzanie danych Wnioskodawcy nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, wiążący się z  zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem prawem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Słupcy danych osobowych narusza przepisy RODO, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.