Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 20 lutego 2015 r.

BR. 0002.1.2015

Protokół Nr IV/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 20 lutego 2015 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1540.

 P u n k t  1

Otwarcie obrad. 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przybyłe media.

Powitał pana Krzysztofa Rudnickiego – eksperta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

P u n k t  2 

Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2do niniejszego protokółu. 

P u n k t  3 

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu zgłosił następujące wnioski do porządku obrad i tak:

1)  jako punkt 12 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 – druk nr 25. Starosta powiedział, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wprowadza nowe zadanie wieloletnie dotyczące realizacji projektu pt. „Z Erasmusem po nowe doświadczenia zawodowe”. Zadanie to musi być wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025 i stąd projekt przedmiotowej uchwały.

2) jako punkt 17 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Słupcy - druk nr 27. Starosta powiedział, że po wysłaniu materiałów na sesję wpłynął wniosek od Grupy Kancelaria Radców Prawnych s. c. w Olsztynie o podjęcie postępowania w kierunku rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupeckiego skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dodał, że w tym punkcie porządku obrad pan mecenas Jarosław Hendrysiak wyjaśni meritum sprawy.   

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 – druk nr 25. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek Starosty by w punkcie 17 podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 27. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła kolejny wniosek. 

W związku z powyższym obrady  IV sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad: 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Wystąpienie eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat założeń  modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania.

8.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 – druk nr 17.

9.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 – druk nr 18.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku – druk nr 19.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 20.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego  na lata 2015 – 2025 – druk nr 25.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” – druk nr 21.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – druk nr 22.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok – druk nr 23.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 24.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 27.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne głosy i wnioski

20. Zakończenie obrad.     

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku. 


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.                   

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.  

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół  Nr  III/2013 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku.                          

 P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania  z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych. 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:   

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - zapytała czy jest realna szansa na wybudowanie chodnika w miejscowości Kotunia Gmina Słupca. Przypomniała, że 8 lat temu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Słupca, a Powiatem Słupeckim w kwestii tej inwestycji. Dodała, że wówczas Gmina Słupca wybudowała 800 m chodnika wraz nawierzchnią za kwotę 300 000 zł. Prosi o konkretną odpowiedź bo na każdej sesji Rady Gminy Słupca stawiane jest pytanie dotyczące budowy chodnika w tej miejscowości.

Kolejna interpelacja dotyczy ustawienia znaku drogowego z prawidłową nazwą miejscowości jest „Wola Koszucka”, a powinno być  „Wola Koszucka Parcele”. 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że mieszkańcy Sołectwa Cienin Kościelny zgłosili konieczność naprawy i modernizacji drogi przez miejscowość Cienin Perze oraz mieszkańcy Cienina Zabornego i Pokoi również apelują o remont dróg w tych miejscowościach.   

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy zamiast progów zwalniających jest możliwość zainstalowania na ulicy Pyzderskiej i Berdychów w Zagórowie tzw. inteligentnych świateł to znaczy światło zapala się wtedy kiedy pojazd przekracza określoną prędkość? Dodał, że światła te można zamontować z kamerami, które będą przynosiły dochód.

Kolejna interpelacja dotyczy placu przy moście w Lądzie, na którym powstało wielkie wysypisko śmieci.

 P u n k t  7 

Wystąpienie eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania. 

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce częściowo ma obowiązywać od stycznia 2016 roku, a całościowo ma być wdrożony od        1 lipca 2017 roku. Dodał, że prace nad niniejszym modelem w Polsce trwają już od kilkunastu lat.

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że w przedstawionej prezentacji przybliży trzy koncepcje opracowane z partnerami zewnętrznymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dodał, że projekt ustawy o bezpłatnym poradnictwie i informacji prawnej został przyjęty 12 grudnia 2014 roku i przekazany do konsultacji między resortowych m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pan Krzysztof Rudnicki – w tym miejscu szczegółowo omówił prezentację dotyczącą modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że liczba bezpłatnych porad prawnych udzielanych w Polsce przez podmioty do tego powołane wynosi około 200 000. Zdaniem mówcy by osiągnąć pułap dojrzałej demokracji to bezpłatnych porad należałoby udzielać około 5 mln. Mówca powiedział, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że omawianych porad będzie udzielnych około 1,5 mln rocznie, przyjmując dynamikę 10%, a więc z każdym rokiem liczba porad będzie się zwiększała. Poradnictwo to nie będzie dotyczyło wszystkich obszarów m.in. nie będzie obejmowało danin publicznych.  

Przewodniczący Rady powiedział, że zawiłość przepisów prawnych jest tak duża, że coraz częściej zmusza wielu ludzi do korzystania z porad prawnych, a więc idea i koncepcja nieodpłatnej pomocy prawnej jest bardzo zasadna.  

Pan Krzysztof Rudnicki – w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o udzielanie wszelakiej pomocy np. lokalowej organizacją pozarządowym, które zajmują się tematyką prawną na terenie powiatu słupeckiego. 

P u n k t  8 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 - druk nr 17. 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 17. 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację. 

Przewodniczący Rady – podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji za bardzo dobrą pracę Komendy Powiatowej Policji w Słupcy i życzył realizacji przedsięwzięć w 2015 roku w 100%.  

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9 

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 – druk nr 18.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 18. 

Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. 

Przewodniczący Rady – również panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej podziękował za bardzo dobrą pracę i życzył powodzenia w kolejnych latach.  

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014. Informacja stanowi załącznik nr 6do niniejszego protokółu. 

P u n k t  10 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku – druk nr 19. 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za dany rok. Sprawozdanie za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 19. 

Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym punktem porządku obrad. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła do wiadomości przedmiotowe sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 20. 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 20, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 26. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę. 

Pan Mariusz Roga – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 8do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie  z przyjętą autopoprawką. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025 – druk nr 25.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 25.  

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii. 

Radny Andrzej Kin  – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych , 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokółu. 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” – druk nr 21.  

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” wszyscy radni otrzymali na druku nr 21. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że do roku 2014 miasto Słupca oraz miasto i gmina Zagórów, a od 2015 roku także gmina Strzałkowo na drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych tych miejscowości otrzymują od powiatu część środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dodał, że to od wójta, burmistrza zależy na jakie zadania te środki zostaną przekazane.

Pan Mariusz Roga – poinformował, że po uchwaleniu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, Burmistrz Miasta Słupcy złożył wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a chcąc wskazać powiat słupecki jako partnera w niniejszym przedsięwzięciu zwrócił się z prośbą o przesunięcie 50 000 zł  z paragrafu bieżące utrzymanie dróg na paragraf inwestycyjny. Dodał, że nie przeznacza się dodatkowych środków finansowych dla Miasta Słupcy tylko  wcześniej wskazane środki finansowe na jednym paragrafie dzieli się na dwie części.  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii. 

Radny Andrzej Kin  – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy”.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 12do niniejszego protokółu. 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – druk nr 22. 

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 22. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę. 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że kilka kwestii ujętych w Statucie Powiatu Słupeckiego zdezaktualizowało się. Dostosowanie statutu do obowiązujących reguł prawnych wymaga dokonanie kilku zmian i poprawek w tym dokumencie. Dodał, że z innych przepisów wynika, że zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu na projekcie przygotowanym przez powołaną do tego celu Komisję Statutową. 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w związku z powyższym zachodzi konieczność powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek by skład Komisji Statutowej liczył  5 członków.  

Nikt nie zgłosił innej propozycji i Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Statutowej. 

Radny Stefan Zieliński – na przewodniczącego Komisji Statutowej zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Króla, a na członków komisji zgłosił kandydatury radnych:  Anny Czerniak, Anny Kusiołek i Jerzego Orchowskiwgo. 

Radny Jacek Szczepankiewicz – na członków komisji zgłosił kandydatury radnych: Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej i Waldemara Miernika. 

Radny Stefan Zieliński – wycofał kandydaturę radnej Anny Kusiołek. 

Przewodniczący Rady – zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla na przewodniczącego Komisji Statutowej. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji Statutowej wybrała radnego Mariusza Króla. 

Następnie prowadzący obrady każdą kandydaturę na członka Komisji Statutowej przegłosował oddzielnie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, poszczególnych członków wybrała jednogłośnie do składu niniejszej komisji. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/2015 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 13do niniejszego protokółu.

P u n k t  15 

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok – druk  nr 23. 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 23, a w dniu dzisiejszym projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu. 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu.  

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu. 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu.  

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja proponuje poprawkę  do projektu planu pracy Rady Powiatu         w I kwartale w punkcie 6 i proponuje rozszerzyć zapis o brzmienie „ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg powiatowych”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do projektu planu pracy Rady Powiatu dotyczącą punktu 6 w I kwartale, który otrzymuje brzmienie „Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg powiatowych”. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą poprawkę. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok z przyjętą poprawką. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14do niniejszego protokółu.

P u n k t  16 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 24.

Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 24. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, bądź propozycje do przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 15do niniejszego protokółu. 

P u n k t  17 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 27.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 27. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Jarosława Hendrysiaka – radcę prawnego. 

Pan Jarosław Hendrysiak – powiedział, że Wysokiej Radzie został przedłożony  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jakuba Przymęckiego na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy panią Iwonę Wiśniewską. Dodał, że przedmiotem skargi zgodnie z art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego może być w szczególności: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań  przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargi na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych rozpoznaje Rada Powiatu. Po prawnym wprowadzeniu co może być przedmiotem skargi oraz o sposobie jej rozpatrzenia, radca prawny przedstawił czego skarga dotyczyła i jak wyglądał przebieg zdarzeń z nią związanych. Na tą okoliczność odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy (druk nr 27). 

Przewodniczący Rady – poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji. 

Pan Jacek Szczepankiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych przez pana mecenasa jak również z wcześniejszej jej analizy. Dodał, że prawo stanowione jest mało czytelne, a pani dyrektor podjęła działania wyjaśniające. Jednak chroniąc dane co do których są wątpliwości prawne odstąpiła od udzielenia pełnej informacji panu Jakubowi Przymęckiemu.

Pan Jacek Szczeapnkiewicz – powiedział, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w omawianej sprawie było jednogłośne. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16do niniejszego protokółu.

P u n k t  18 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Mariusz Roga – zwrócił się do radnej Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej o odszukanie wspomnianego porozumienia sprzed 8 lat i wtedy zostaną podjęte działania jeżeli zostały w nim zawarte określone deklaracje. Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje radnej Anny Kusiołek to z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg  w Słupcy z/s w Słomczycach zostaną ustalone techniczne metody naprawy, szczególnie drogi Cienin Kościelny – Cienin Perze. 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając na interpelacje radnego Przemysława Dropińskiego powiedział, że dla ludzi nie stosujących się do oznakowania drogowego pionowego nie ma żadnej pewności, że zastosuje się do sygnalizacji świetlnej. Problem ten zostanie przekazany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o zaniedbany plac w Lądzie to temat ten jest doskonale znany. Dotychczasowi włodarze Gminy Lądek nie przyjęli decyzji komunalizacyjnej tej nieruchomości, a więc sankcjonowali powstały bałagan na tym terenie. Dodał, że jest po wstępnych uzgodnieniach z nowym Wójtem Gminy Lądek  i w niedługim czasie niniejsza sprawa zostanie załatwiona i teren uporządkowany. 

Pan Przemysław Dropiński – budowa inteligentnej sygnalizacji świetlnej czyli znaków pionowych świadczy o tym, że osoby które nie będą stosowały się do nich będą po prostu płaciły mandaty. Powiedział, że na ulicy Pyzderskiej i ulicy Berdychów w Zagórowie jest taki paradoks: jest zakaz wyprzedzania, a przez środek jezdni jest linia przerywana, których znaków należy przestrzegać? 

P u n k t  19 

Wolne głosy i wnioski.

 W tym punkcie porządku nikt nie zabrał głosu. 

P u n k t  20

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  IV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.  

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                             Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek