Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.1.2018

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2018 na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:

- 3 940 283,57 PLN brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 57/00 ).

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.  3 071 293,00  PLN brutto (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy).

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć procedurę przetargową.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formacie pdf dopstępne jest w tym miejscu.