Jesteś tutaj:   

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Słupca, dn. 29.03.2018 r.

POWIAT SŁUPCA

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.1.2018)

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowych dotyczących oświetlenia drogowego i przebudowy linii teletechnicznej.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dn. 29.03.2018 r.

 

Pytanie 2

Prosimy o załączenie projektów branżowych tomy II ? V, o których mowa w pkt. 5.18 Projektu zagospodarowania terenu.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
w dn. 29.03.2018 r.

 

Pytanie 3

Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla branży Oświetleniowej, Teletechnicznej.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dn. 29.03.2018 r.

 

Pytanie 4

Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych dla branży drogowej.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Szczegóły konstrukcyjne ujęte są w projekcie branży drogowej.

 

Pytanie 5

Prosimy o podanie rzędnych (dna, góry i wylotów) wpustów deszczowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Rzędne (dna, góry i wylotów) wpustów deszczowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej ujęte są w projekcie branży drogowej.

 

Pytanie 6

Prosimy o załączenie planu rozbiórek, tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Plan rozbiórek, tabele robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznychujęte są w projekcie branży drogowej. Odnośnie tabeli robót ziemnych Zamawiający informuje, że roboty ziemne zostały policzone na podstawie przekrojów poprzecznych zamieszczonych w dokumentacji.

 

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie, które z materiałów rozbiórkowych należy przekazać Zamawiającemu,
a które pozostają własnością Wykonawcy.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Wszystkie materiały z rozbiórki oprócz materiałów pozyskanych z robót ziemnych, należy przekazać Zamawiającemu. Miejsce dowozu : Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach.

 

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, czy grubości ław pod krawężnik mają być wykonane zgodnie z przekrojami normalnymi, gdyż w naszej opinii wykonywanie prawie 30 centymetrowych ław pod krawężnik nie jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Grubość ławy pod krawężnik została dostosowana do przyjętych warstw konstrukcji jezdni.

 

    STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.