wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 05.04.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2018

 

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.1.2018)

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie czy krawężniki trapezowe 15/21x30 (obramowanie wyspy ronda), mają być przyjęte jako granitowe czy betonowe?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zgodnie z rysunkiem 1.1 Przekroje normalne (Projekt Wykonawczy branży drogowej) szczegółem "C" zaprojektowano krawężniki granitowe trapezowe 15/21x30x100 cm.

 

Pytanie 2

Prosimy o podanie wymogów technicznych dotyczących słupów i lamp oświetlenia ulicznego.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Wymagania techniczne odnośnie latarni podano w pkt.2.6; wymagania techniczne odnośnie opraw oświetleniowych podano w pkt. 2.7; opisu branży elektrycznej.

 

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o:

- uwzględnienie w umowie płatności częściowych co najmniej raz w miesiącu

- załączenie dokumentacji branżowej: oświetlenia drogowego, telekomunikacyjnej, wodociągowej
oraz załączenie odpowiednich SST.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Odnośnie płatności Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Odnośnie dokumentacji branżowej: oświetlenia drogowego oraz branży telekomunikacyjnej Zamawiający informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. dokonał stosownego uzupełnienia SIWZ.

Odnośnie dokumentacji branżowej wodociągowej Zamawiający informuje, że przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dn. 05.04.2018 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.