SIWZ OR.272.4.2018 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

 

 

Nr referencyjny postępowania: OR.272.4.2018      

 

Zamawiający:

 

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20,

62-400 Słupca

tel.:  63 275 - 86 - 00

fax:  63 275 - 86 - 69

e - mail: powiat@powiat-slupca.pl

REGON 311019013

NIP  667-17-40-164

Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

 

 

 

Słupca, dnia 29.05.2018 r.                                                                            ZATWIERDZAM

                                                                                                                            /-/ Mariusz Roga     

                                                                                                                

                                                                                      

 

I. Zamawiający

 

Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego

ul. Poznańska 20

62 ? 400 Słupca

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.      Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) .
2.      Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.      Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.      Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
 

 III. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 "materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05" - materiały budowlane zawierające azbest.


KOD CPV

90650000-8 usługi usuwania azbestu

2.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)      DEMONTAŻ wyrobów zawierających azbest, przez co rozumie się wyłącznie rozbiórkę elementów zawierających azbest, bez transportu i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)       ODBIÓR wyrobów zawierających azbest, przez co rozumie się zabezpieczenie zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, pakowanie, zważenie odpadów, uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów, transport odebranych odpadów przystosowanym do tych celów pojazdem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.), przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko do tego przeznaczone.

3)      ponadto wykonawca w ramach ceny ofertowej musi:

a)      zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac do odpowiednich organów zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

b)      na bieżąco przedkładać Zamawiającemu planowany (w uzgodnieniu z wnioskodawcami) do wykonania harmonogram prac zawierający terminy demontażu oraz terminy odbioru wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości, ponadto zobowiązany jest na bieżąco informować zamawiającego o zmianach w harmonogramie prac;

c)      zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie miejsca pracy;

d)     uporządkować teren po zakończeniu robót oraz musi zapewnić ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi;

e)      każdorazowo dokonać ważenia wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest musi odbywać się w obecności właściciela nieruchomości, z tej czynności sporządzony zostanie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela wykonawcy oraz wnioskodawcę;

f)       sporządzić rozliczenie wykonanych prac w formie tabelki zawierającej: nazwę gminy, nazwę i adres wnioskodawcy, miejsce wykonanych prac, rodzaj wykonanych prac, ilość w Mg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu, wartość wykonanych prac;

g)      dostarczyć zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko odpadów, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwienie tego typu odpadów, w tym zestawienie kart przekazania odpadu. Karta przekazania odpadów, winna zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości, a także poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odpowiada za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją tego zadania.

3.      Przedmiot zamówienia realizowany będzie według wniosków wpływających od osób zainteresowanych.
4.      Termin wykonywanych prac musi być uzgodniony z wnioskodawcą i przekazany do osoby odpowiedzialnej za kontakty przy realizacji zadania.
5.      Obszar realizacji zamówienia - nieruchomości położone na terenie powiatu słupeckiego.
6.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 ze zm.);

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119);

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.) ;

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, poz. 1824);

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w którym były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., nr 8, poz. 31);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

7.      Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone poniżej - w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace rozbiórkę elementów zawierających azbest, pakowanie, ważenie, załadunek, zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów, transport odebranych odpadów przystosowanym do tych celów pojazdem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.), przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko do tego przeznaczone.


8.      W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wykonanie poniższych prac w zakresie przedstawionym poniżej:
 

Lp.

Rodzaj usługi

Planowana ilość [Mg]

1.

Demontaż

85

2.

Odbiór

590

 

Podane powyżej ilości są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania. W przypadku, w którym faktycznie wykonana ilość nie osiągnie podanej maksymalnej wielkości orientacyjnej, wykonawca nie będzie mógł żądać odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między wynagrodzeniem określonym w ofercie a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia.

9.      Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej uzupełnienie umowy na wykonanie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego.

 

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

VI. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VIII. Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy jednak nie dłużej niż do dnia 10.10.2018 r.

 

IX. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.      nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 - wyklucza się:

1)      wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)      wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)      którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270?309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.)

b)     o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny,

c)      skarbowe,

d)     o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)      wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4)      wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)      wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)      wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)      wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)      wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)      wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.703);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz nie podlegają wykluczeniu

 

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - wyklucza się wykonawcę:

1)      w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

 2.      spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże, że:

- posiada ostateczną aktualną decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie transportu odpadów lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

oraz

- okaże się umową ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia

lub

- posiada pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

oraz

- pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów lub decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów - w przypadku zarządzania składowiskiem odpadów, na którym mogą być składowane materiały zawierające azbest.

                         

b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

                         

c)      zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi polegające na pracach związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem oraz transportem wyrobów zawierających azbest, o wartości co najmniej 100.000,00 brutto każda, wg. załącznika nr 3 do SIWZ.

- dysponuje co najmniej 2 samochodami do transportu azbestu wraz z wagami przewoźnymi o udźwigu co najmniej 0,5 Mg, posiadającymi aktualne świadectwa legalizacji tych wag z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg. załącznika nr 4 do SIWZ.

 

X. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty
i złożyć oświadczenie:

 

1.      W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

b)     ostateczną aktualną decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie transportu odpadów lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;

c)      umowę ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia.

d)     w przypadku zarządzania składowiskiem odpadów, na którym mogą być składowane materiały zawierające azbest, pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów, decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

e)      wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f)       wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

 

2.      W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

b)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w dokumentu aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

c)      oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.

3.      Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt b, c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.      Wykonawcy zagraniczni.

a)      jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)     jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)      w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.      Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów.

1)      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)      Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje, wynikające z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dalej jako -"Rozporządzenie", które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

4)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik nr 2 SIWZ).

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu dotyczącego podmiotu trzeciego, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj:

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

XI. Inne dokumenty

 1.      Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1;

b)     w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii;

c)      w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa w oryginale oświadczenie innych podmiotów;

 

XII. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów

1.      Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;

1)      dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,
o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

2)      poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

-       wykonawca,

-        podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

-        wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

-        podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

3)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;

4)      zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.      Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale X, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności takich oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

 

XIII. Udział podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt a i ust 2 pkt a.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu dotyczącego podwykonawcy, aktualnego na dzień złożenia tj: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń

1.      Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej.
2.      Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
3.      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty jednak oraz uzupełnienia - pod rygorem nieważności - muszą zostać złożone w formie pisemnej.

4.      Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacje we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień składania ofert.

5.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

  • adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
    ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
  • faks zamawiającego: (63) 275-86-69
  • e - mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl.
  1. 6.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.      W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Natalia Górniak, telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl,

2.      W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Modrzejewska - (63) 275 86 30, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: srodowisko@powiat-slupca.pl.

 

XVI. Wadium nie jest wymagane

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

 

XVIII. Termin związania ofertą

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIX. Opis sposobu przygotowania ofert

1.      Ofertę sporządza się w języku polskim.
2.      Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  
3.      W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4.      Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
5.      Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.      Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8.      Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.      Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.
10.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 07.06.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku" oraz "Nie otwierać przed dniem 07.06.2018 r. przed godz. 10:30".

12.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
14.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
15.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16.  Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami ?zmiana? lub ?wycofanie?. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.
17.  Koperty oznaczone dopiskiem ?zmiana? po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
18.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
19.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
21.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 07.06.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
2.      Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
3.      Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.4.2018

"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku'"

Nie otwierać przed 07.06.2018 r.  godz. 10:30

 

4.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
5.      Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek.
6.      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.
7.      Otwarcie ofert jest jawne.
8.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)      kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)      ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Dla wyliczeń kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest przyjmuje się,
że waga płyty cementowej o wymiarach 1m x 1m:

  • falistej wynosi 17 kg;
  • płaskiej wynosi 11 kg.

2.      Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
3.      Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien
je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
4.      W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ? za całość przedmiotu zamówienia, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

5.      Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.
6.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7.      Cena może być tylko jedna ? nie dopuszcza się wariantowości.
8.      Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

1)      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.);

2)      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)      wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)      wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)      powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.      W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 8.

10.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
11.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XXII. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich

 

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

60

Termin realizacji przedmiotu umowy

40

 

Sposób obliczenia:

Cena oferty                               C = ( Cn : Co ) x 100 x 60

gdzie:

C ? ilość punktów przyznana za cenę, max 60 pkt.

Cn ? najniższa cena oferty brutto

Co ? cena rozpatrywanej oferty brutto

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 28.09.2018 r. - 40 pkt.

Termin realizacji: Od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 10.10.2018 r.- 0 pkt.

Ocena ostateczna = "cena" + "termin realizacji przedmiotu umowy"

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.      Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4)      unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

2.      Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3.       Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4.      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
6.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.      Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.

 

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

1. Formularz ofertowy ? załącznik nr 1.

2. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ? załącznik nr 2.

3. Wykaz usług - załącznik nr 3.

4. Wykaz wyposażenia zakładu- załącznik nr 4.

5. Wzór Umowy - załącznik nr 5.

6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej ? załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę ? załącznik nr 7.

 

SIWZ OR.272.4.2018 w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7