Jesteś tutaj:   

ogłoszenie o zamówieniu GKK.272.1.2018 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

13/04/2018    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159959-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupca: Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania

2018/S 072-159959

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Słupca
62-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Natalia Górniak
Tel.: +48 632758624
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Faks: +48 632758669
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-slupca.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiat-slupca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20
Słupca
62-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Natalia Górniak
Tel.: +48 632758624
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Faks: +48 632758669
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-slupca.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

Numer referencyjny: GKK.272.1.2018

II.1.2)Główny kod CPV

72252000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego". Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

- Część I "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500. I GESUT dla obrębu miasta Słupca",

- Część II "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Zagórów",

- Część III "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo",

- Część IV "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Orchowo",

- Część V "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite",

- Część VI "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Lądek".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu miasta Słupca"

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.

W skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla miasta Słupca, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6A do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Zagórów"

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.

W skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla miasta Zagórów, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6B do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo"

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6C do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Orchowo"

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Orchowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6D do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite"

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6E do SIWZ ?Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Lądek"

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Lądek, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6F do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:

- wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługą główną, polegającą.

Na wykonaniu baz GESUT oraz BDOT, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dołączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie: Według załącznika nr 4.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

/w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./.

? wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) uprawnienia zawodowe w zakresie: 1,2. Według załącznika nr 3.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika praca będąca spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

/Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności/ działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce/.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ? stanowiący załącznik nr 2 A do SIWZ dotyczy części I, II, III, IV, V i VI;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dotyczy części I, II, III, IV, V i VI;

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

I podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części I, II, III, IV V i VI;

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b i ust. 1 lit. c, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

? wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 roku ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) uprawnienia zawodowe w zakresie: 1,2. Według załącznika nr 3.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika praca będąca spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

/Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności/ działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce/.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/05/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 24/05/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca ? sala 25, piętro I.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komplet informacji dotyczący niniejszego postępowania znajduje się w SIWZ, która dostępna jest na stronie:www.powiat-slupca.pl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):72310000-1 Usługi przetwarzania danych,72312000-5 Usługi wprowadzania danych,72252000-6 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania,71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego,71354000-4 Usługi sporządzania map,71355000-1 Usługi pomiarowe.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.108 ze zm.). Dotyczy części: I, II, III, IV, V i VI.

Komplet informacji dotyczący niniejszego postępowania znajduje się w SIWZ, która dostępna jest na stronie:www.powiat-slupca.pl i stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/04/2018

 

                                                                                                                                 Starosta

                                                                                                                                     /-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf dostepne jest w tym miejscu.