informacje z otwarcia ofert GKK.272.1.2018 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

 Słupca, dn. 24.05.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI 

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.1.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2018 na: "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

 

W dniu 24.05.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2018 na:

 

 

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT
dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

Do dnia 24.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

część I: 233 166,67 zł (brutto) - słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy,

części II: 110 166,67 zł (brutto) - słownie: sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy,

części III: 88 166,67 zł (brutto) - słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy,

części IV: 134 166,67 zł (brutto) - słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy,

części V: 80 166,67 zł (brutto) - słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy,

części VI: 104 166,65 zł (brutto) - słownie: sto cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy.

 

Podczas otwarcia ofert podano:

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ GKK.272.1.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie realizacji ? od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2. Termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru w celu przeprowadzenia weryfikacji:16 listopada 2018 r.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wykonawca wystawi fakturę po uzyskaniu pozytywnego Protokołu weryfikacji z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy.
  2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
  3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 7 do SIWZ GKK.272.1.2018), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.