2020

Przetarg nieograniczony BZP.272.12.2020 "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Słupeckiego w okresie od września 2020 do sierpnia 2024"

 

ogłoszenie o zamówieniu nr 573086-N-2020 dot. BZP.272.12.2020

SIWZ BZP.272.12.2020 

Załącznik nr 1 po modyfikacji – Opis przedmiotu zamówienia/istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 po modyfikacji – Formularz ofertowy / wersja edytowalna

Załącznik nr 2A po modyfikacji - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału / wersja edytowalna

Załącznik nr 3 po modyfikacji – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej / wersja edytowalna

Załącznik nr 4 po modyfikacji – oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę / wersja edytowalna

Załącznik nr 5 po modyfikacji – wykaz usług / wersja edytowlana.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z 26.08.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.08.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania