Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.7.2019 Część I

Słupca, dnia 29 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: PR.272.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PR.272.7.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” w zakresie części I: : „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w stojak terminal na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym PR.272.7.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr I: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w stojak terminal na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Agro Sznajder Sp. z o.o. , ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 32 500,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100),  podatek VAT w wysokości 23% tj. 7 475,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100); razem złotych brutto: 39 975,00  (słownie złotych: : trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta na część nr I.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

5.

 

Agro Sznajder Sp. z o.o.

ul. Towarowa 9

10-416 Olsztyn

 

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp” Zamawiający informuje, że zawarcie umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp” „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

                                                                                       

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.