Przetargi nieograniczone

Przetarg nieograniczony „Doposażenie, wyposażenie pracowni /warsztatów szkolnych” OR.272.5.3.2019

 
Ogłoszenie nr 604149-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.
 
Powiat Słupecki: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
 
Nazwa projektu lub programu
W ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20 , 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-slupca.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-slupca.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca- Sekretariat
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
Numer referencyjny: OR.272.5.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkie części wymienione w II.4) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie, czyli 9 części.
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
 
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
30213100-6
30236000-2
30232100-5
30232150-0
32322000-6
38652100-1
38653400-1
48000000-8
30190000-7
42994230-1
32430000-3
32333100-7
48000000-8
48900000-7
16400000-9
16141000-5
16000000-5
42662000-4
33711640-5
33631600-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników: 1)załącznik 1a– dot. cz. I, 2)załącznik 1b– dot. cz. II. 3)załącznik 1c– dot. cz. III, 4)załącznik 1d– dot. cz. IV. 5)załącznik 1e– dot. cz. V.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony/e formularz/e oferty dotyczący/e tej/tych części zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę-formularze ofertowe stanowią załączniki do SIWZ od nr 1a do 1i. 2)dowód wniesienia wadium 3)w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4)w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa w oryginale oświadczenie innych podmiotów; 5)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). 6)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie , zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 7)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy)-c (oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ ust. 1 pkt. a, ust. 2 pkt. a( załącznik nr 2 do SIWZ). 9)Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Jw przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania:
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ. 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)W stosunku do osób-zmiany osób reprezentujących/ osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w skutek zmian organizacyjnych, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy przez osoby dające rękojmię należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)Zmiany danych adresowych- w przypadku zmiany siedziby. 2.Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się: 1)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a)którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c)skarbowe, d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 4)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz nie podlegają wykluczeniu Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 1 – wyklucza się wykonawcę: 1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 7.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty i złożyć oświadczenie. 1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: a)do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b)wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. 2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: a)do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. b niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. c)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników: 1)załącznik 1a – dot. cz. I. 2)załącznik 1b – dot. cz. II. 3)załącznik 1c – dot. cz. III, 4)załącznik 1d – dot. cz. IV. 5)załącznik 1e – dot. cz. V. 6)załącznik 1f – dot. cz. VI. 7)załącznik 1g – dot. cz. VII. 8)załącznik 1h – dot. cz. VIII. 9)załącznik 1i – dot. cz. IX. 4.Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a i 2 a niniejszego rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów. Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 5.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.Wykonawcy zagraniczni. 1)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Inne dokumenty. 1.Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)wypełniony/e formularz/e oferty dotyczący/e tej/tych części zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę-formularze ofertowe stanowią załączniki do SIWZ od nr 1a do 1i. 2)dowód wniesienia wadium 3)w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4)w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa w oryginale oświadczenie innych podmiotów; Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów. 1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 1)dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2)poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: −wykonawca, −podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, −wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego −podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 3)poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 4)zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VIII, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570). Udział podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ ust. 1 pkt. a, ust. 2 pkt. a. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń. 1.Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej. 2.Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 4.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. •adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca •faks zamawiającego: (63) 275-86-69 •e – mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1.W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego: Natalia Górniak telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69, e-mail: natalia.gorniak@powiat-slupca.pl, 2.W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Anita Kubicka telefon: (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69, e-mail: anita.kubicka@powiat-slupca.pl, Opis sposobu przygotowania ofert. 1.Ofertę sporządza się w języku polskim. 2.Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1a-1i do SIWZ oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3.W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 4.W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert. 5.Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. 6.Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 7.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 9.Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10.Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 11.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 12.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 09.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. przed godz. 13:30”. 13.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl. 14.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 15.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl. 16.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej. 17.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 18.Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach. 19.Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 20.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 21.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 23.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. 2.Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. 3.Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019 „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer…. ” Nie otwierać przed 09.10.2019 r. godz. 13:30 4.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I. 5.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 6.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 7.Otwarcie ofert jest jawne. 8.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Opis sposobu obliczenia ceny. 1.Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 2.Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego — cena brutto. 3.Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości. 4.Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 6.Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie: 1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 i Dz. U. 2018 r. poz. 650); 2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 8.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 9.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10.Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1a-1i do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy, do którego On się zobowiązuje. 11.Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. 12.Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. 13.W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 14.Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą. CENA OFERTY- 60% w ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg poniższego wzoru: najniższa cena brutto (zł) C= -------------------------------------- x60 cena brutto badanej oferty (zł) C-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. TERMIN DOSTAWY - 40% Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: Liczba dni kalendarzowych (S) : 30 dni – 10 pkt. 25 dni – 20 pkt. 20 dni – 30 pkt. 15 dni – 40 pkt. S-ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium terminu dostawy. Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyjmuje się skalę oceny od 0 do 100 pkt. Oferta, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie kryterium cena i kryterium skrócenie terminu dostawy wg poniższego wzoru: W = C+S 2.Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium cenowe i kryterium terminu dostawy. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 4)unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 2.Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 3.Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 4.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupecki, ul. Poznańska 20, 62- 400 Słupca, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00, adres email: powiat@powiat-slupca,pl. 2.inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy jest Pani Dorota Winter, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00,adres email: iod@powiat-slupca,pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” (oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Słupcy w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1.Formularz oferty – załączniki nr 1a-1i. 2.Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia – załącznik nr 3. 4.Wykaz dostaw – załącznik nr 4. 5.Wzór umowy - złącznik nr 5. 6.Oświadczenie o grupie kapitałowej- załącznik nr 6.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu. 4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30200000-1, 30213100-6, 30236000-2, 30232100-5, 30232150-0, 48000000-8, 30190000-7, 42994230-1
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1a – dot. cz. I. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 2 Nazwa: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32322000-6, 38652100-1, 38653400-1, 32333100-7
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1b – dot. cz. II. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 3 Nazwa: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 32430000-3
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
TERMIN DOSTAWY 40,00
CENA OFERTY 60,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1c – dot. cz. III. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 4 Nazwa: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48000000-8, 48900000-7
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1d – dot. cz. IV. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 5 Nazwa: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48000000-8, 48900000-7
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
TERMIN DOSTAWY 40,00
CENA OFERTY 60,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1e – dot. cz. V. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 6 Nazwa: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48000000-8, 48900000-7
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1f – dot. cz. VI. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 7 Nazwa: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 16400000-9, 16141000-5, 48000000-8, 48900000-7
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
TERMIN DOSTAWY 40,00
CENA OFERTY 60,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1g – dot. cz. VII. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 8 Nazwa: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 16000000-5
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1h – dot. cz. VIII. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
Część nr: 9 Nazwa: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 33711640-5, 33631600-8
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
TERMIN DOSTAWY 40,00
CENA OFERTY 60,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:1) załącznik 1i – dot. cz. IX. 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Wysokość wadium 800,00 zł. Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Wysokość wadium 200,00 zł. Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. Wysokość wadium 500,00 zł. Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego. Wysokość wadium 30,00 zł. Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 30,00 zł. Część VII:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Wysokość wadium 100,00 zł. Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wysokość wadium 100,00 zł. Wysokość wadium razem wszystkich części 1 890,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
 Starosta
/-/ Jacek Bartkowiak
 
 
 
 
 
Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.3.2019
 
Zamawiający:
Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca
tel.:  63 275 – 86 – 00
fax:  63 275 – 86 – 69
e – mail: powiat@powiat-slupca.pl
REGON 311019013
NIP  667-17-40-164
Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych pod nazwą:
 
„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPWP.08.03.01-30-0007/18
 
 
 
Słupca, dnia 30.09.2019 r.                      
ZATWIERDZAM
Starosta
/-/ Jacek Bartkowiak
 
 
 
I. Zamawiający. 
Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego
ul. Poznańska 20
62 – 400 Słupca
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) .
2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. 
3. Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia, wyposażenia pracowni /warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia 
w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ.
1) W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.;
2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same 
lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, 
w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach;
3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
4) W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić 
się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.
3. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie 
do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania.
3) Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4) Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń 
i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
6) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ.
7) Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): Główny kod CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne

Kody uzupełniające CPV:

Nr części

Nazwa część zamówienia

Kod CPV

I

Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

30200000-1

30213100-6

30236000-2

30232100-5 

30232150-0

48000000-8

 

30190000-7

42994230-1

komputery przenośne,

urządzenia komputerowe,

różny sprzęt komputerowy

drukarki i plotery,

drukarki atramentowe

pakiety oprogramowania
i systemy informatyczne

różny sprzęt i artykuły biurowe

laminatory

II

Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny.

 

 

32322000-6 38652100-1 

38653400-1 

32333100-7

 

urządzenia multimedialne,

projektory

ekrany projekcyjne

rejestratory obrazu wideo

III

Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe.

32430000-3

urządzenia sieciowe

 

IV

Doposażenie jednostek
w specjalistyczne oprogramowanie
na potrzeby doradztwa zawodowego.

48000000-8

 

48900000-7

 

pakiety oprogramowania

i systemy informatyczne

różne pakiety oprogramowania

i systemy komputerowe

 

V

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego
na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie.

48000000-8

 

48900000-7

 

pakiety oprogramowania

i systemy informatyczne

różne pakiety oprogramowania

i systemy komputerowe

 

VI

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie.

48000000-8

 

48900000-7

 

pakiety oprogramowania

i systemy informatyczne

różne pakiety oprogramowania

i systemy komputerowe

 

VII

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie.

16400000-9

 

16141000-5

 

48000000-8

 

48900000-7

 

maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

rozsiewacze nawozów

 

pakiety oprogramowania

i systemy informatyczne

różne pakiety oprogramowania

i systemy komputerowe

 

VIII

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zagórowie.

 

16000000-5

 

 

maszyny rolnicze

 

IX

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz
z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

33711640-5

 

 

33631600-8

 

 

zestawy kosmetyków

 

 

środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne

 

 

 

 

 
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
V. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
 
VI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 
Część I
Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.
Część II
Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny.
Część III
Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe.
Część IV
Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego.
Część V
Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
Część VI
Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
Część VII
Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
Część VIII
Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.
Część IX
Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem 
na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.
 
VII. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
VII. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu 
Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
oraz nie podlegają wykluczeniu 
Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 1 – wyklucza się wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części 
nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Dotyczy części 1:
Zamawiający uzna ww.  warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże, 
że zrealizował w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
 
VIII. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty 
i złożyć oświadczenie.
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
b) wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający uzna ww.  warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże,
 że zrealizował w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w dokumentu o którym  mowa w ust. 1 pkt. b niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 
W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych 
na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy).
Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:
1) załącznik 1a – dot. cz. I. 
2) załącznik 1b – dot. cz. II.
3) załącznik 1c – dot. cz. III, 
4) załącznik 1d – dot. cz. IV.
5) załącznik 1e – dot. cz. V.
6) załącznik 1f – dot. cz. VI.
7) załącznik 1g – dot. cz. VII.
8) załącznik 1h – dot. cz. VIII.
9) załącznik 1i – dot. cz. IX.
4. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a i 2 a niniejszego rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów.
Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje 
do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy zagraniczni.
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IX. Inne dokumenty. 
 
1. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) wypełniony/e formularz/e oferty dotyczący/e tej/tych części zamówienia, 
na którą/e Wykonawca składa ofertę-formularze ofertowe stanowią załączniki do SIWZ od nr 1a do 1i.
2) dowód wniesienia wadium
3) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 
lub potwierdzonej notarialnie kopii; 
4) w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa 
w oryginale oświadczenie innych podmiotów; 
 
X. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 
1) dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, 
o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem; 
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: 
− wykonawca, 
− podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
− wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
− podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 
3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 
4) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VIII, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570). 
XI. Udział podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
W celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 
o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ ust. 1 pkt. a, ust. 2 pkt. a.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń. 
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej.
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście 
lub 
za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
• adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy, 
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
• faks zamawiającego: (63) 275-86-69
• e – mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl. 
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
1. W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:
Natalia Górniak telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: natalia.gorniak@powiat-slupca.pl,
2. W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
Anita Kubicka telefon: (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: anita.kubicka@powiat-slupca.pl,
XIV. Wadium  jest wymagane. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości:
Część Nazwa części Wysokość wadium
I Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. 800,00 zł
II Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny. 200,00 zł
III Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe. 500,00 zł
IV Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie 
na potrzeby doradztwa zawodowego. 30,00 zł
V Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzałkowie. 30,00 zł
VI Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzałkowie. 30,00 zł
VII Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzałkowie. 100,00 zł
VIII Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. 100,00 zł
IX Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. 100,00 zł
SUMA 1 890,00 zł
 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.3.2019”. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 
tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana 
za odrzuconą. 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 
po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 
art. 46 ust. 4a ustawy. 
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane 
wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
XVI. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1a-1i do SIWZ 
oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  
3. W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 
4. W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert. 
5. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną 
przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. 
6. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną 
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 09.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. 
przed godz. 13:30”. 
13. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie 
to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl. 
14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
16. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej. 
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 
lub wycofać ofertę. 
18. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być 
w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” 
lub “wycofanie”. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą 
nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach. 
19. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 
20. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty i podpisania umowy. 
23. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 
62-400 Słupca; do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. 
2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. 
3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: 
 
POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019
„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer…. ”
Nie otwierać przed 09.10.2019 r. godz. 13:30
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I. 
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację 
z otwarcia ofert, na jego wniosek. 
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 
7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną 
cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 
2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona 
do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego — cena brutto. 
3. Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości. 
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
6. Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić  będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności 
w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 i Dz. U. 2018 r. poz. 650); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane 
jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1a-1i do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy, do którego On się zobowiązuje. 
11. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. 
12. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. 
13. W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 
14. Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
XX. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie 
w złotych polskich. 
 
XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą.
CENA OFERTY- 60%
w ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg poniższego wzoru:
        najniższa cena brutto (zł)
    C=  -------------------------------------- x60
      cena brutto badanej oferty (zł)
 
C-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
TERMIN DOSTAWY - 40%
 
Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
Liczba dni kalendarzowych (S) :
30 dni –  10 pkt.
25 dni –  20 pkt.
20 dni –  30 pkt.
15 dni –  40 pkt.
S-ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium terminu dostawy.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Przyjmuje się skalę oceny od 0 do 100 pkt. Oferta, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie kryterium cena i kryterium skrócenie terminu dostawy wg poniższego wzoru: W = C+S
2. Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium cenowe 
i kryterium terminu dostawy.
 
XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację; 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 
4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, 
o której mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, 
dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał 
za niewystarczające. 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale XII 
ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.
XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne. 
XXVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupecki, ul.  Poznańska 20, 62- 400 Słupca,  kontakt:  tel./: +48 63 275 86 00, adres email: powiat@powiat-slupca,pl.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy jest Pani Dorota Winter, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00,adres email: iod@powiat-slupca,pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” (oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10.  W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Słupcy w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie
 z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 
11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 
 
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
 
 
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 
1. Formularz oferty – załączniki nr 1a-1i.
2. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia – załącznik nr 3.
4. Wykaz dostaw – załącznik nr 4.
5. Wzór umowy - złącznik nr 5.
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej- załącznik nr 6. 
 
 
 
 

Słupca, dn. 04.10.2019 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.5.3.2019)

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców o treści podanej poniżej:

Pytania dotyczące części nr I na oprogramowania: komputery przenośne 16 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego, nie aktywowanego wcześniej przez innego użytkownika.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane przez producenta, wraz ze wszystkimi sterownikami, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zamawiający wymaga również, aby oprogramowanie biurowe było dostarczone w oryginalnie zabezpieczonym opakowaniu uniemożliwiającym rejestrację klucza bez otwierania opakowania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający wymaga aby laptop wraz z oprogramowaniem systemowym posiadał atrybuty legalności w postaci co najmniej naklejki GML .

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

W momencie odbioru sprzętu Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości
co do jego legalności?

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

W przypadku wystąpienia wątpliwości legalności dostarczonego oprogramowania Zamawiający przeprowadza weryfikację dostarczonych programów u Producenta oprogramowania.

Pytanie 6   

Część nr 1 Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe pozycja 2 oprogramowanie biurowe. Zamawiający oczekuje wersji dla użytkowników domowych i małych firm. Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2019 wersja edukacyjna dla szkół.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 – opis przedmiotu zamówienia jasno wynika, że Zamawiający wymaga licencji  2019 Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm. Zamawiający nie wyraża zgody
na oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2019 wersja edukacyjna dla szkół.

Pytanie 7

Zamawiający oczekuje laptopa w kolorze czerwonym. Produkt w tym kolorze w ilości sztuk 16 jest trudno dostępny na rynku. Powołując się na art.7 ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę uczciwej konkurencji. W związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę na laptopa o dowolnym kolorze obudowy, oraz parametrach zgodnych z SIWZ.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający informuje, że nie narusza zasady uczciwej konkurencji, a wpisał w postepowaniu kolor  czerwony laptopów, ponieważ takie występują też na rynku i są w sprzedaży tak samo jak kolor czarny, czy szary . Zamawiający nie wiedział, że  produkt w tym kolorze w ilości sztuk 16 jest trudno dostępny na rynku. Zamawiającemu zależy na wyłonieniu Wykonawcy w niniejszym postepowaniu.  W związku
z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na laptopy o dowolnym kolorze obudowy, pozostałe parametry laptopów nie ulegają zmianie - parametry zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Pytanie 8

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie modelu serwera z którego zamawiający zamierza korzystać. Informacja ta jest niezbędna do dobrania odpowiednich kart  Untitled Document.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający, nie rozstrzygnął jeszcze postępowania na serwery, w związku z tym nie może wskazać modelu serwera.

Pytanie 9

W związku z przesłanymi zapytaniami z dnia 2.10.19 - 3.10.2019 oraz krótkiemu terminowi składania ofert, wnosimy prośbę o przedłużenie terminu składania ofert w związku z koniecznością dopasowania odpowiedniego sprzętu oraz wniesieniu wymaganego wadium.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert oraz wpłaty wadium do dnia 14.10.2019 r do godziny 13:00.

 

 

Starosta
 /-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                         

 
 
 

Słupca, dn. 04.10.2019 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR..272.5.3.2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”,prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.5.3.2019)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.5.3.2019 „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w ten sposób,
żewprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Załącznik nr 3 do SIWZ. Część I Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy
  i urządzenia biurowe pkt. 1 Laptop 16 sztuk.

 Dotychczasowe brzmienie:

Obudowa

Fabryczna obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym

 

 Brzmienie po modyfikacji:

Obudowa

Fabryczna obudowa z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze obudowy

 

     II.  SIWZ Rozdział XIV ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00.

Brzmienie po modyfikacji:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 14.10.2019 r., do godz. 13:00.

  III.   SIWZ Rozdział XVIII ust. 1, ust. 3, ust. 4.

  Dotychczasowe brzmienie:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
  62-400 Słupca; do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat.
 1. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019

„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer….

Nie otwierać przed 09.10.2019 r. godz. 13:30

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I.

Brzmienie po modyfikacji:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
  62-400 Słupca; do dnia 14.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat.
 1. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019

„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer….

Nie otwierać przed 14.10.2019 r. godz. 13:30

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I.

  IV.   SIWZ Rozdział XVII ust. 12. 

Dotychczasowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 09.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. przed godz. 13:30”.

Brzmienie po modyfikacji:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 14.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. przed godz. 13:30”.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

  

Starosta
 /-/ Jacek Bartkowiak

      

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie nr 540211499-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604149-N-2019
Data: 01/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00.
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.10.2019 r., do godz. 13:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-09, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-14, godzina 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. 3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019 „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer…. ” Nie otwierać przed 09.10.2019 r. godz. 13:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 14.10.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. 3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.3.2019 „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer…. ” Nie otwierać przed 14.10.2019 r. godz. 13:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 09.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. przed godz. 13:30”.
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 14.10.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. przed godz. 13:30”.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: VI.6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający zmienia treść SIWZ w załączniku nr 3 do SIWZ. Część I Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe pkt. 1 Laptop 16 sztuk. Dotychczasowe brzmienie: Obudowa: Fabryczna obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Brzmienie po modyfikacji: Obudowa: Fabryczna obudowa z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze obudowy.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Starosta

                                                                                                                                                           /-/ Jacek Bartkowiak

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie nr 540211502-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604149-N-2019
Data: 01/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załacznik nr I informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: 6) Części nr 1-9.
W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.10.2019 r., do godz. 13:00.
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.10.2019 r., do godz. 13:00.

 

 

                                                                                                                                           Starosta

                                                                                                                                  /-/ Jacek Bartkowiak

 
 
 
 
 
 

Słupca, dn. 11.10.2019 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.5.3.2019)

 

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o treści podanej poniżej:

 

Szanowni Państwo,

W związku z niedostępnością od 2017 roku routerów które jako jedyne spełniają wszystkie wymagania opisane w Części III poz.2 Integrated Services Router 21szt., czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o poniższych parametrach jako rozwiązanie równoważne? Poniżej parametry:

 

Parametry sieci wewnętrznej LAN

Przewodowa sieć lan  

 

Tak  

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN  

 

10,100,1000  Mbit/s

Technologia okablowania  

 

10/100/1000Base-T(X)  

Łączność

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)  

 

2  

Ilość portów USB

2  

Port RS-232  

 

2  

Port wan  

 

Ethernet (RJ-45)  

Gniazdko wyjścia DC  

 

Tak  

Sieć DSL

Rodzaj podłączenia xDSL  

 

Nie  

Sieci mobilne

Sieć danych  

 

Not supported  

Sieć komputerowa

Standardy komunikacyjne  

 

IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u  

Protokoły

Protokół wybierania drogi

BGP,EIGRP,IGRP,IS-IS,OSPF  

Protokoły zarządzające

SNMP, RMON  

Obsługiwane protokoły sieciowe  

 

IPSec  

Cechy zarządzania

obsługa jakość serwisu (QoS)

Tak  

Ochrona

Filtrowanie adresów MAC  

 

Tak  

Szyfrowanie / bezpieczeństwo  

 

EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WPA,WPA2  

Design

Możliwości montowania w stelażu  

 

Tak  

Diody LED

Tak  

Wbudowany wyłącznik  

 

Tak  

Praca

Wielkość pamięci flash

256  MB

Pojemność pamięci wewnętrznej  

 

512  MB

Procesor wbudowany

Tak  

Zarządzanie energią

Rodzaj zasilania  

 

AC  

Napięcie wejściowe AC  

 

100 - 240  V

Częstotliwość wejściowa AC

47 - 63  Hz

Prąd wyjściowy

1.5  A

Pobór mocy  

 

110  W

Warunki zewnętrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)  

 

0 - 40  °C

Zakres temperatur (przechowywanie)  

 

-40 - 70  °C

Zakres wilgotności względnej

10 - 85  %

Dopuszczalna wilgotność względna

5 - 95  %

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)

0 - 3000  m

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)

0 - 4570  m

Zaświadczenia

Bezpieczeństwo  

 

UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1  

Standardy EMC  

 

47 CFR, Part 15, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000 (Immunity), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1

 

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Zamawiający zaakceptuje urządzenie o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 

 

       Starosta

 /-/ Jacek Bartkowiak

 

 Wyjaśnienie tresci SIWZ dostępne w tym miejscu.

 

 

 

         

 

Słupca, dn. 14.10.2019 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

INFORMACJE Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

 

 

W dniu 14.10.2019 roku o godz. 13:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na:

 

 

„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

 

Do dnia 14.10..2019 r. do godz. 13:00 wpłynęło 10 ofert.

Oferta nr 1 na część nr: VI.

Oferta nr 2 na część nr: II.

Oferta nr 3 na część nr: VIII.

Oferta nr 4 na część nr: IV.

Oferta nr 5 na część nr: I, II, IV, VIII.

Oferta nr 6 na część nr: I.

Oferta nr 7 na część nr: VII.

Oferta nr 8 na część nr: IX.

Oferta nr 9 na część nr: I, II.

Oferta nr 10 na część nr : I, II, III.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

Część I: Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

Kwotę: 61 796,00  zł (brutto) – słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100.

Część II: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny.

Kwotę: 14 507,00 zł (brutto) – słownie: czternaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100.

Część III: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe.

Kwotę: 126 000,00 zł (brutto) – słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100.

Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego.

Kwotę: 15 261,00 zł (brutto) – słownie: piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100.

Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie.

Kwotę: 5 517,00 zł (brutto) – słownie: pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 00/100.

 

Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Kwotę: 2 466,00 zł (brutto) – słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100.

Część VII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Kwotę: 19 072,00 zł (brutto) – słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 00/100.

Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.

Kwotę: 4 400,00 zł (brutto) – słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100.

Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz
z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

Kwotę: 28 643,00 zł (brutto) – słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100.

 

 

Podczas otwarcia ofert podano:

 

 1. Na Część I: Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

 

Oferta nr 5(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 12:55)

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 65 821,79 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 15 139,01 zł, razem brutto 80 960,80 słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 80/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 6:(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 12:55)

El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

ul. Racławicka 23

73-110 Stargard

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 58 890,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 13 544,70 zł, razem brutto 72 434,70 słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 70/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 9:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 08:50)

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 39 800,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 9 154,00 zł, razem brutto 48 954,00 słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 10:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 12:25)

WILANKA Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 34 636,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 7 966,28 zł, razem brutto 42 602,28 słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa złote 28/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 5 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Na CzęśćII: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny.

Oferta nr 2:(wpływ oferty: 08.10.2019  r., godz. 08:30)

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 13 331,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 3 006,13 zł, razem brutto 16 397,13 słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 13/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 5(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 12:55)

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 14 609,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 3 360,00 zł, razem brutto 17 969,07 słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 07/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 9:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 08:50)

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę12 875,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 2 961,25 zł, razem brutto 15 836,25 słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 10:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 12:25)

WILANKA Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 11 857,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 2 727,11 zł, razem brutto 14 584,11 słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 5dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Na CzęśćIII: Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe.

 

Oferta nr 10:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 12:25)

WILANKA Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 271 488,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 0%, razem brutto 271 488,00 słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy jeden czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 5dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 1. Na Część IV: Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego.

 

Oferta nr 4(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 11:40)

PROGRA Sp. z o.o.

Al. Jana Pawłą II 20

80-462 Gdańsk

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 10 608,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 2 439,84 zł, razem brutto 13 047,84 słownie: trzynaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 84/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 5(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 12:55)

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 6 895,60 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 1 585,99 zł, razem brutto 8 481,59 słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 59/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 1. Na Część V: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Brak ofert.

 

 1. Na Część VI: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Wpłynęła jedna oferta.

Oferta nr 1:(wpływ oferty: 08.10.2019  r., godz. 12:45)

Paweł Owczarzak EUPOL

ul. Palinkiewicza 3

63-000 Środa Wielkopolska

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 2 435,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 560,05 zł, razem brutto 2 995,05 słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Na Część VII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Oferta nr 7 :(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 08:50)

AGROCOM Polska Jerzy Koronczok

ul. Strzelecka 47

47-120 Żędowice

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 19 680,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 4 526,40 zł, razem brutto 24 206,40 słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześć złotych 40/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 20 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 

 

 1. Na Część VIII: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.

 

Oferta nr 3 :(wpływ oferty: 09.10.2019  r., godz. 13:15)

AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. k.

Jaryszki 4

62-023 Gądki

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 3 980,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 915,40 zł, razem brutto 4 895,40 słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 30 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Oferta nr 5(wpływ oferty: 11.10.2019  r., godz. 12:55)

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 3 963,41 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 911,58 zł, razem brutto 4 874,99 słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 99/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Na Część IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz

z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

Oferta nr 8:(wpływ oferty: 14.10.2019  r., godz. 10:00)

Hurtownia Kosmetyczna Vanity

Artur Urbaniec

Ul. Powstańców Śl. 125/100

53-332 Wrocław

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 21 067,72 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 3740,94 zł, plus podatek VAT w wysokości 8% 384,22 zł razem brutto 25 192,88 słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 88/100 zł brutto.

Oferujemy następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ OR.272.5.3.2019, w których to warunki płatności przedstawiają się następująco:

Warunki płatności:

 

 1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu zamówienia.
 2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1
  na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego
  w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.
 4. Faktury wystawiane będą na Powiat Słupecki z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20,
  62-400 Słupca, NIP 667-17-40-164, REGON 311019013, której płatnikiem / odbiorcą będzie Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.
 5. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1)      zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

2)      oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń za dostawy,

3)      w przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi – bez udziału Podwykonawców, Wykonawca składa oświadczenie, że dostawy objęte fakturą wykonał bez udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

 1. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
 2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

                                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                                /-/ Jacek Bartkowiak          

 

 

UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Słupca, dnia 16 października 2019 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.3.2019

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający informuje,
że unieważnia postępowanie pn. „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
w zakresie:

 

           I.            Części nr III: „Doposażenie jednostek w urządzenia sieciowe” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 14.10.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:

271 488,00  zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 zł brutto.).

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
tj. 126 000,00zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty
z najniższą ceną.

Mając na względzie przesłankę unieważnienia postępowania wynikającą wprost z przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp niniejsze postępowanie w części III zamówienia zostaje unieważnione.

        II.            Części nr V : „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące ruchu drogowego na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) u.Pzp., ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 14.10.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu
 do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                                                                                                                              Starosta

                                                                                                                    /-/ Jacek Bartkowiak

 
 
 
 
 

Słupca, dnia 21 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie  części IX: Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr IX: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz
z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:Hurtownia Kosmetyczna Vanity
Artur Urbaniec, ul. Powstańców Śl. 125/100, 53-332 Wrocław
, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 21 067,72  zł netto (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 72/100), w tym podatek VAT
w wysokości 23% tj. 3 740,94 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 94/100); w tym podatek VAT w wysokości 8% tj. 384,22 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt cztery złote 22/100); razem 25 192,88 .złotych brutto (słownie złotych:  dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 88/100)  

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta na część nr IX.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

8.

 

Hurtownia Kosmetyczna Vanity

Artur Urbaniec

Ul. Powstańców Śl. 125/100

53-332 Wrocław

 

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp” Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp” „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

                                                                                       

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. IX dostępne w tym miejscu.

 

 

Słupca, dnia 23 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie  części VI: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr VI: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące projektowania ogrodów na potrzeby prowadzenia zajęć
dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 2 435,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. 560,05 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt złotych 05/100); razem 2 995,05 złotych brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100)  

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta na część nr VI.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

1.

 

Paweł Owczarzak EUPOL

ul. Palinkiewicza 3

63-000 Środa Wielkopolska

 

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp” Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp” „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

                                                                                       

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. VI dostępne w tym miejscu.

 

 

Słupca, dnia 23 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” w zakresie części VII: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć
dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr VII: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w specjalistyczne oprogramowanie dotyczące rolnictwa oraz sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: AGROCOM Polska
Jerzy Koronczok, ul. Strzelecka 47, 47-120 Żędowice
, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 19 680,00 zł netto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. 4 526,40 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 40/100); razem 24 206,40 złotych brutto (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześć złotych 40/100)  

Oferującego następujący termin dostawy: 20 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała liczbę punktów tj. 90,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta na część nr VII.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

7.

 

AGROCOM Polska

Jerzy Koronczok

ul. Strzelecka 47

47-120 Żędowice

 

60,00 pkt

30,00 pkt

90,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp” Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp” „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

                                                                                       

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty część VII dostępne w tym miejscu.

 

 

Słupca, dnia 25 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie  części II:Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr II: „Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i multimedialny”, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 13 331,00 zł netto (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100), podatek VAT w wysokości 23% tj. 3 006,13 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześć złotych 13/100); razem 16 397,13 złotych brutto (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 13/100).  

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęły tylko cztery oferty na część nr II.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

2.

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

5.

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

54,75 pkt

40,00 pkt

94,75 pkt

9

CEZAR Cezary Machnio

i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b „u.Pzp”, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium".

10

WILANKA Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b „u.Pzp”, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium".

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 „u.Pzp” zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 31.10.2019 r.                           

 

                                                                                                                        Starosta

                                                                                                         /-/ Jacek Bartkowiak

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część II, dostępne w tym miejscu.

 

Słupca, dnia 25 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie  części VIII: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zagórowie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr VIII: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53, 25-619 Kielce, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 3 963,41 zł netto (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 41/100), w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. 911,58 zł (słownie złotych: dziewięćset jedenaście złotych 58/100); razem 4 874,99 złotych brutto (słownie złotych: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 99/100)  

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko dwie oferty na część nr VIII.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

3.

AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. k.

Jaryszki 4

62-023 Gądki

59,75 pkt

10,00 pkt

69,75 pkt

5.

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 „u.Pzp” zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 31.10.2019 r.                           

 

 

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część VIII, dostępne w tym miejscu.

 

 

 

Słupca, dnia 07 listopada 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie części IV: „Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.3.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” dla części nr IV: „Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego”, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: PROGRA Sp. z o.o., Al. Jana Pawłą II 20, 80-462 Gdańsk, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

10 608,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%  tzn. 2 439,84 zł, razem brutto 13 047,84 słownie: trzynaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 84/100 zł brutto.

Oferującego następujący termin dostawy: 15 dni (maksymalnie 30 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała liczbę punktów tj. 79,27 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko dwie oferty na część nr IV.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termin dostawy

/ maksymalnie 30 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

4.

 

PROGRA Sp. z o.o.

Al. Jana Pawłą II 20

80-462 Gdańsk

39,27 pkt

40,00 pkt

79,27 pkt

5.

 

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 „u.Pzp”, który stanowi:  „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia."

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 „u.Pzp” zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 13.11.2019 r.                           

 

 

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
 2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
 3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
 4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty część IV dostępne w tym miejscu.

 

 

Słupca, dnia 12 listopada 2019 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

..…………………………………

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.3.2019

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.3.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający informuje,
że unieważnia postępowanie pn. „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
w zakresie:

 

           I.            Części nr I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe”

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty/oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 14.10.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono 4 oferty o następującej cenie oraz :

1.Oferta nr 5, złożona przez  KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce:

wartość brutto 80 960,80 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 80/100 zł brutto).

2. Oferta nr 6, , złożona przez El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard:

wartość brutto 72 434,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 70/100 zł brutto).

3. Oferta nr 9, złożona przez  CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom:

wartość brutto 48 954,00 zł słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 zł brutto.

Oferta nr 9 odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium".

 4. Oferta nr 10, złożona przez WILANKA Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa  

wartość brutto 42 602,28 zł słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa złote 28/100 zł brutto.

Oferta nr 10 odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3".

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 61 796,00  zł (brutto) – słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100.

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty
z najniższą ceną.

Mając na względzie przesłankę unieważnienia postępowania wynikającą wprost z przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp niniejsze postępowanie w części I zamówienia zostaje unieważnione.

 

                                                                                                                              Starosta

                                                                                                                    /-/ Jacek Bartkowiak

 

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. I. dostępne w tym miejscu.