Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.5.1.2019 „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”

Ogłoszenie nr 510143242-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Powiat Słupecki: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552407-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.5.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy". Realizacja zadania polegać będzie na: przebudowie jezdni o długości 415,80 mb od ul. Traugutta do ul. Kopernika; przebudowie chodników o długości 1 252 mb; wykonaniu ścieżki rowerowej o długości 70 mb; przebudowie skrzyżowania z ul. Kopernika, na skrzyżowanie typu rondo poprzez wykonanie wyspy centralnej przejazdowej o średnicy 10 m oraz dwóch wysp dzielących wyniesionych na wlotach w ciągu ul. Kopernika, z których jedna pełni rolę azylu na przejściu dla pieszych; wykonaniu 21 miejsc postojowych; przebudowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przedmiot zamówienia (w szczególności chodniki oraz miejsca parkingowe) został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w następujących dokumentach: • Przedmiar robót kosztorys ofertowy • Dokumentacja projektowa • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2 roboty drogowe, 45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg, 45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2992235.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Email wykonawcy: biuro@prdmkolo.pl
Adres pocztowy: ul. Toruńska 200
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3279419.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2875724.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4263209.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wybrany Wykonawca udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna). Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Jacek Bartkowiak