Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.5.1.2019 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 12.06.2019 r.

 POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.1.2019

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.1.2019 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”

 

 

W dniu 12.06.2019 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.1.2019 na:

 

 

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

 

Do dnia 12.06.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 2 023 323,97 zł (brutto) - słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy.

 

Podczas otwarcia ofert podano:

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 12.06.2019  r., godz. 8:15)

Firma Drogowa „ANDAR” s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 3 466 023,99 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 797 185,52 zł,
razem brutto 4 263 209,51 słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięć złotych 51/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2: (wpływ oferty: 12.06.2019  r., godz. 8:55)

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa

ul. Kokoszki 25

62-330 Nekla

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 2 337 987,65 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 537 737,16 zł,
razem brutto 2 875 724,81 słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 81/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3: (wpływ oferty: 12.06.2019  r., godz. 9:25)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 2 666 195,10 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 613 224,87 zł,
razem brutto 3 279 419,97 słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 97/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 4: (wpływ oferty: 12.06.2019  r., godz. 9:37)

Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka

Os. Niepodległości 13/53

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 3 198 883,30 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 735 743,16 zł,
razem brutto 3 934 626,46 słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset  dwadzieścia sześć złotych 46/100 zł brutto.

Udziela 72 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 5: (wpływ oferty: 12.06.2019  r., godz. 9:40)

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 2 843 902,44 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 654 097,56 zł,
razem brutto 3 498 000,00 słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.5.1.2019, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 15 listopada 2019 r.

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

 

Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28 umowy.

 

 

STAROSTA

/-/ Jacek Bartkowiak

 

 

 

                UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Przedmiotowy dokument w formacie pdf dostępny jest w tym miejscu.