Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.9.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

Ogłoszenie nr 500286071-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.

Powiat Słupecki: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom" 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 640312-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669. 
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

?Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom?

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

OR.272.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom". Realizacja zadania obejmuje swoim zakresem następujące prace: - korytowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego, - korytowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, - wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną, - ułożenie obrzeży, krawężników i oporników, - odmulenie rowów drogowych, - wykonanie ścieków przykrawężnikowych, podchodnikowych i skarpowych, wraz z wykonaniem wylotu do rowu, - wykonanie studni z PEHD ?600, - ułożenie rury ?300 pod zjazdami, - wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni, - wykonanie humusowania z obsianiem trawą przyległego terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6,7 oraz 8 do SIWZ. UWAGA ! ! ! Przedmiot zamówienia należy zrealizować w zakresie określonym w załączniku nr 6 "Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy" Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2 roboty drogowe, 45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38821.49 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego ?INS-BUD? Kamil Parus 
Email wykonawcy: biuro.ins-bud@wp.pl 
Adres pocztowy: Drzewce 66 
Kod pocztowy: 62-410 
Miejscowość: Zagórów 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47750.43 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47750.43 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83967.24 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 Starosta

/-/ Mariusz Roga

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.