Przetargi nieograniczone

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.8.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

Słupca, dnia 14 listopada 2018 roku

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.8.2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WykonawcęIZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59 62-404 Ciążeń, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 404.878,87 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 93.121,14 zł, razem brutto 498.000,01 zł (słownie brutto:: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych jeden grosz).

Wykonawca udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna). Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena brutto
( zł)

Rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)

/ min. 36 m-cy/

Razem liczba punktów

1.

Firma Drogowa "ANDAR" s.c.

A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

33,22 pkt

 

40,00 pkt

73,22

2.

Zakład Budownictwa Ogólnego "INS-BUD"

Kamil Parus

Drzewce 66

62-410 Zagórów

40,86 pkt

 

 

40,00 pkt

80,86

3.

Zakład Robót Wielobranżowych

KUBIACZYK Spółka Komandytowa

Kokoszki 25

62-330 Nekla

41,25 pkt

 

 

40,00 pkt

81,25

4.

KON-BRUK Juszczak Grzegorz

ul. Nadbrzeżna 16

62-500 Konin

42,86 pkt

 

40,00 pkt

82,86

5.

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

60,00 pkt

 

40,00 pkt

100,00

6.

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana

Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Słupca

44,90 pkt

 

 

40,00 pkt

84,90

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 "u.Pzp" zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 20.11.2018 r.

 

    STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.