Przetargi nieograniczone

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego OR.272.10.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3080P - budowa chodnika dla pieszych w m. Kotunia"

Słupca, dnia 14 listopada 2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

................................................

       (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.10.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3080P - budowa chodnika dla pieszych w m. Kotunia"

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 09.11.2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu.

Do upływu tego terminu wpłynęły 3 oferty, w których zaproponowano ceny brutto: 

Oferta nr 1 -123 811,80 zł brutto; oferta nr 2 - 122960,64 zł brutto, oferta nr 3 - 98312,67 zł brutto. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego -stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 50 000,00 zł brutto. Zarówno oferta z najniższą ceną, jak i cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga                         

 

 Przedmiotowy dokument w formacie pdf dostępny jest w tym miejscu.