Przetargi nieograniczone

Informacje z sesji otwarcia ofert OR.272.9.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

Słupca, dn. 08.11.2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.9.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.9.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

W dniu 08.11.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.9.2018 na:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika
w m. Łukom"

Do dnia 08.11.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 90.000,00 zł (brutto) - słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy.

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było (numeracja ofert według kolejności odczytywania):

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:30)

KON-BRUK Juszczak Grzegorz

ul. Nadbrzeżna 16

62-500 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 44.990,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 10.347,70 zł,
razem brutto 55.337,70  słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 70/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:55)

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana

Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 46.391,50 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 10.670,05 zł,
razem brutto 57.061,55 zł słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 55/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3:(wpływ oferty: 08.11.2018  r., godz. 9:50)

Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A. D. Białobrzyccy  

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 68.266,05 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 15.701,19 zł,
razem brutto 83.967,24 zł słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem   złotych 24/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 4:(wpływ oferty: 08.11.2018  r., godz. 9:55)

Zakład Budownictwa Ogólnego "INS-BUD"

Kamil Parus

Drzewce 66

62-410 Zagórów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 38.821,49 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 8.928,94 zł,
razem brutto 47.750,43  słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 43/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.9.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)    Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 06 grudnia 2018 r.

2)    Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)   zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)   dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

3)   oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

 

 

 Starosta

/-/ Mariusz Roga

 

 

 UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Przedmiotowy dokument w formacie PDF dostępny jest w tym miejscu