Przetargi nieograniczone

informacja z otwarcia ofert dot. OR.272.8.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

Słupca, dn. 06.11.2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

 

W dniu 06.11.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2018 na:

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika
na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

Do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 434.250,00zł (brutto) ? słownie:
czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było (numeracja ofert według kolejności odczytywania):

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 8:50)

Firma Drogowa ?ANDAR? s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 731.334,35 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 168.206,90 zł,
razem brutto  899.541,25 zł słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia pięć groszy

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

 

  • Oferta nr 2:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 8:55)

Zakład Budownictwa Ogólnego ?INS-BUD?

Kamil Parus

Drzewce 66

62-410 Zagórów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 594.484,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 136.731,32 zł,
razem brutto 731.215,32 zł słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście piętnaście  złotych trzydzieści dwa grosze

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:25)

Zakład Robót Wielobranżowych

KUBIACZYK Spółka Komandytowa

Kokoszki 25

62-330 Nekla

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 588.888,50 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 135.444,36 zł,
razem brutto 724.332,86 zł słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści  dwa złote  osiemdziesiąt sześć groszy

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 4:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:30)

KON-BRUK Juszczak Grzegorz

ul. Nadbrzeżna 16

62-500 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 566.769,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 130.356,87 zł,
razem brutto 697.125,87 zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

 

 

 

  • Oferta nr 5:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:40)

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 404.878,87 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 93.121,14 zł,
razem brutto 498.000,01 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych jeden  grosz

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)
/minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

  • Oferta nr 6:(wpływ oferty: 06.11.2018  r., godz. 9:55)

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana

Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 541.099,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 124.452,77 zł, razem brutto 665.551,77 zł słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ OR.272.8.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ? Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do przejęcia placu budowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 15 maja 2019 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 maja 2019 r.

 

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)   zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)   dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

3)   oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 Przedmiotowa informacja w formacie pdf dostępna jest w wtym miejscu

 

                UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).