Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego OR.272.7.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

Słupca, dnia 19 października 2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

       (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.7.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 17.10.2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:

- 122 937,76 PLN brutto (słownie:sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 76 /100).

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 900.000,00 PLN brutto (słownie:dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Przedmiotowy dokument w formacie pdf dostępny jest w tym miejscu.