Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.8.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

Nr referencyjny postępowania: OR.272.8.2018      

 

Zamawiający:

 

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20,

62-400 Słupca

tel.:  63 275 - 86 - 00

fax:  63 275 - 86 - 69

e - mail: powiat@powiat-slupca.pl

REGON 311019013

NIP  667-17-40-164

Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

 

 

 

Słupca, dnia 18.10.2018 r.                                                                            ZATWIERDZAM

                                                                                                                            /-/ Mariusz Roga    

 

 

 

I. Zamawiający

 

Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego

ul. Poznańska 20

62 - 400 Słupca

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.      Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2.      Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.      Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.      Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

 III. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P ? budowa chodnika na odcinku Sierakowo ? Strzałkowo".

Realizacja zadania obejmuje swoim zakresem następujące prace:

- wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną,

- rozbiórka krawędzi jezdni,

- wykonanie frezowania krawędzi jezdni,

- rozbiórka przepustu pod jezdnią

- wykonanie karczowania pni,

- wykonanie wycinki krzaków i samosiejek wraz z karczowaniem pni,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża),

- wykonanie elementów odwodnienia (studnie, wpusty, kolektor, przykanaliki),

- wykonanie przepustów pod jezdnią i zjazdami,

- wykonanie poszerzenia jezdni w przekroju ulicznym,

- wykonanie poboczy,

-  wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika wraz z podbudowami,

-  wykonanie bieżącej konserwacji rowów,

-  wykonanie umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi,  

-  wykonanie oczyszczenia urządzeń melioracyjnych,

-  wykonanie umocnienia wylotów przykanalików i przepustów do rowu,

-  wykonanie elementów organizacji ruchu.

           

Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6,7 oraz 8 do SIWZ.

 UWAGA ! ! ! Przedmiot zamówienia należy zrealizować w zakresie określonym
w załączniku nr 6 ?Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy?

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.31.40-2 roboty drogowe,

45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

2.      Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
3.      Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-  prace rozbiórkowe,

-  prace montażowe i demontażowe,

-  brukowanie i układanie elementów budowlanych,

-  betonowanie,

-  kierowanie ruchem,

-  prace ziemne,

-  prace związane z zielenią,

-  prace porządkowe,

-  czynności operatorów sprzętów,

-   czynności kierowców pojazdów.

4.      W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa powyżej ustala się co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, (a także w przypadku zwrócenia się z takim żądaniem przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)   Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w Rozdziale III ust. 3 SIWZ (§ 4 ust. 2 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b)   W projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w Rozdziale III ust. 3 SIWZ (§ 4 ust. 2 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)    Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      Brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 6  w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia; ponadto skutkować może zwróceniem się Zamawiającego do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5.      Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie ?lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie 3 parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznychi systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

 IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych ? tzn. udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Ewentualne roboty uzupełniające zostaną zlecone w 2018 roku i/lub w roku 2019, wynagrodzenie za roboty uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym dotyczącym robót podstawowych, zakres robót uzupełniających stanowić będzie ok. 5-20 % zakresu robót podstawowych.  

 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

VI. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VIII. Termin realizacji zamówienia:

 

1.    Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ? Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do przejęcia placu budowy.
2.    Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 15 maja 2019 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 maja 2019 r.

 

IX. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.      nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ? wyklucza się:

1)      wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)      wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)      którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270?309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176,1170,1171 oraz z 2017 r. poz. 60, 1051)

b)     o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny,

c)      skarbowe,

d)     o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)      wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4)      wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)      wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)      wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)      wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)      wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)      wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, Dz. U. z 2017 r. poz. 724,933);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ? wyklucza się wykonawcę:

1)      w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579,1948,2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2171, 2260,2261);

 

2.      spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

 b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

 c)      zdolności technicznej lub zawodowej.

c1) Warunek ten zostanie spełniony, gdywykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - przy założeniu, że wykazana robota obejmowała: budowę lub przebudowę chodnika o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

c2) Warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże, iż osoby, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie ? kierownik budowy i podlegli jemu kierownicy robót, posiadają wymagane przez ustawy uprawnienia pozwalające na kierowanie robotami w zakresie prac drogowych, tj. posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które umożliwiają tej osobie pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie przedmiotu zamówienia, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

X. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty
i złożyć oświadczenie:

 1.      W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1)      Do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

2)      Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - przy założeniu, że wykazana robota obejmowała: budowę lub przebudowę chodnika o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

3)      Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

 2.      W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1)      oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

2)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub kiedy wskaże w ofercie udział podwykonawcy do realizacji zamówienia wykonawca zostanie wezwany także do złożenia niniejszego dokumentu dotyczącego odpowiednio tego podmiotu.

3)      oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego rozdziału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

3.      Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie w oryginale dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

4.      Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.

5.      Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów

1)      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

2)      Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje, wynikające z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dalej jako ?Rozporządzenie?, które określają w szczególności:

-   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-   sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

-    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;

4)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik nr 2 SIWZ).

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu dotyczącego podmiotu trzeciego, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.      Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.      Wykonawcy zagraniczni.

1)      jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2 składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)      jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument,
o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

XI. Inne dokumenty

 1.      Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1;

b)     w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub potwierdzonej notarialnie kopii;

c)      w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa w oryginale oświadczenie innych podmiotów;

 

XII. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów

1.      Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;

1)      dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

2)      poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

-  wykonawca,

-  podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

-  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

- podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

3)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;

4)      zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

2.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.      Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale X, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności takich oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

XIII. Udział podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1 i ust 2. pkt 1.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu dotyczącego podwykonawcy, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. tj: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń

1.      Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej.

2.      Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

3.      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty jednak oraz uzupełnienia - pod rygorem nieważności - muszą zostać złożone w formie pisemnej.

4.      Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej,  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacje we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień składania ofert.

5.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

  • adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
    ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
  • faks zamawiającego: (63) 275-86-69
  • e - mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl.


    6.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.      W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Natalia Górniak, Piotr Mańkowski, telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl,

2.      W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska ? (63) 277 11 49, fax. (63) 277 11 49;
e-mail: r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl

XVI. Wadium jest wymagane

1.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).

2.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.      Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: OR. 272.8.2018".

4.      Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2018 r., do godz. 10:00.

5.      Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.      Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7.      Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

9.      Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.  Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1)      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane

1.      Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, zwanego dalej "zabezpieczeniem".

2.      Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.      Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)      gwarancjach bankowych;

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.      Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1)      w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2)      przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)      przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 

5.      Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

6.      Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.      W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.      Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

9.      Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10.  Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie.

11.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

12.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

13.  Kwota, o której mowa w punkcie powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

XVIII. Termin związania ofertą

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. Opis sposobu przygotowania ofert

1.      Ofertę sporządza się w języku polskim.
2.      Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru oraz wypełnić
i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  
3.      W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4.      W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert.
5.      Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

6.      Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.      Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9.      Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.  Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

11.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
12.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 ? Sekretariat
do dn. 06.11.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Przebudowa drogi powiatowej
nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo" oraz "Nie otwierać przed dniem 06.11.2018 r. przed godz. 10:30".

13.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
15.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
16.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

17.  Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami "zmiana" lub "wycofanie". Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą
nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.
18.  Koperty oznaczone dopiskiem ?zmiana? po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
19.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
20.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie,
iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
22.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 06.11.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ? Sekretariat.
2.      Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
3.      Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:
 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.8.2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

Nie otwierać przed 06.11.2018 r. godz. 10:30

 

4.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20  - sala 25, piętro I.
5.      Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.
6.      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.
7.      Otwarcie ofert jest jawne.
8.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)      kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)      ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną
cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2.      Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego ? cena brutto.
3.      Cena może być tylko jedna ? nie dopuszcza się wariantowości.
4.      Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6.      Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić  będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie:

1)      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847);

2)      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)      wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane
jest zamówienie;

4)      wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)      powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.      W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

8.      Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
9.      Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.  Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać okres rękojmi na roboty budowlane, do którego On się zobowiązuje.
11.  Zamawiający wymaga minimum 36-cio miesięcznego okresu rękojmi na wykonane prace budowlane.
12.  Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
13.  W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.
14.  Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

XXII. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie
w złotych polskich

 

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A / Cena brutto - 60%

B / Rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) - 40%

a)      W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.

 

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60%

gdzie:

C = liczba punktów w kryterium cena brutto,

C1 = najniższa zaoferowana cena,

C2 = cena oferty badanej.

b)     W kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt.

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

 

G = (G1/G2) * 100 pkt. * 40%

gdzie:

G = liczba punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały
i robocizna),

G1 = okres rękojmi badanej oferty,

G2 = najdłuższy zaoferowany okres rękojmi.

 

Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu rękojmi, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna). W takim przypadku okres dłuższy niż 120 miesięcy traktowany będzie, jak okres 120 miesięcy.

Okres rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 36-cio miesięcznego okresu rękojmi bądź brak wskazania oferowanego okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = C + G

gdzie:

Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,

G = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna).

3.      Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4.      Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.      Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.      Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4)      unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w Rozdziale XXIV ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

2.      Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale XXIV ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3.       Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4.      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
6.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.      Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 - załącznik nr 2.

3. Wykaz robót - załącznik nr 3.

4. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej- załącznik nr 4.

5. Wzór Umowy - załącznik nr 5.

6. Przedmiar robót/kosztorys ofertowy - załącznik nr 6.

7. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8.

9. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 9.

10. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej - załącznik nr 10.

 

SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót/kosztorys ofertowy

Zalącznik nr 7 - Projekt techniczny - opis

Załącznik nr 7 - Rysunek 1

Załącznik nr 7 - Rysunek 2

Załącznik nr 7 - Rysunek 3

Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne - strona tytułowa

Załącznik nr 8 - Spis specyfikacji

Załącznik nr 8 - Wymagania ogolne

Załącznik nr 8 - Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Załącznik nr 8 - Usunięcie drzew i krzewów

Załącznik nr 8 - Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Załącznik nr 8 - Rozbiorka elementów dróg

Załącznik nr 8 - Roboty ziemne wymagania ogólne

Załącznik nr 8 - Wykonanie wykopów w gruntach

Załącznik nr 8 - Wykonanie nasypów

Załącznik nr 8 - Wykonanie przepustów pod korona drogi

Załącznik nr 8 - Odwodnienie

Załacznik nr 8 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Załącznik nr 8 - Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Ząlącznik nr 8 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Załącznik nr 8 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Załącznik nr 8 - Podbudowa z betonu cementowego

Załącznik nr 8 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna i wiążąca

Załącznik nr 8 - Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

Załącznik nr 8 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Załącznik nr 8 - Humusowanie z obsianiem trawą

Załącznik nr 8 - Umocnienie poboczy

Załącznik nr 8 - Rowy przydrożne

Załącznik nr 8 - Oznakowanie poziome

Załącznik nr 8 - Oznakowanie pionowe

Załącznik nr 8 - Krawężniki betonowe

Załącznik nr 8 - Ustawienie obrzeży betonowych

Załącznik nr 8 -Ściek uliczny

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10