Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.7.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

Ogłoszenie nr 500234770-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 623224-N-2018
Data: 01/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: przy założeniu, że wykazana robota obejmowała: budowę lub przebudowę chodnika o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2
W ogłoszeniu powinno być: przy założeniu, że wykazana robota obejmowała: budowę lub przebudowę chodnika o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu