Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. GKK.272.1.2018 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

10/08/2018    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

I.  II. IV. V. V. V. V. V. V. VI.

Polska-Słupca: Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania

2018/S 153-351540

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Słupca
62-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Natalia Górniak
Tel.: +48 632758624
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Faks: +48 632758669
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-slupca.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego

Numer referencyjny: GKK.272.1.2018

II.1.2)Główny kod CPV

72252000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego". Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

- Część I "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu miasta Słupca",

- Część II "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Zagórów",

- Część III "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo",

- Część IV "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Orchowo",

- Część V "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite",

- Część VI "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Lądek".

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 309 477.81 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu miasta Słupca

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla miasta Słupca, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6A do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Zagórów

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla miasta Zagórów, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6B do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6C do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Orchowo

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Orchowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6D do SIWZ -Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6E do SIWZ - Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Lądek

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72312000

72252000

71354000

71354100

72310000

71355000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Lądek, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystycznych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6F do SIWZ -Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE ? OJ/S: 2018/S 072-159959

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 1

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu miasta Słupca

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geofabryka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prosta 19/5
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 668136941
E-mail: biuro@geofabryka.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 209 674.47 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 747.97 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 2

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Zagórów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geofabryka Sp. z o.o.
ul. Prosta 19/5
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 668136941
E-mail: biuro@geofabryka.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 69 770.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 992.68 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 3

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geofabryka Sp. z o.o.
ul. Prosta 19/5
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 668136941
E-mail: biuro@geofabryka.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 235 053.09 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 284.55 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 4

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Orchowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geofabryka Sp. z o.o.
ul. Prosta 19/5
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 668136941
E-mail: biuro@geofabryka.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 155 683.72 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 536.59 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 5

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Unigis Dawid Sienkiewicz
ul. Gullusa 12
Katowice
40-594
Polska
Tel.: +48 519866936
E-mail: unigis@unigis.com.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 90 836.43 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 477.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKK.272.1.2018

Część nr: 6

Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Lądek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

18/07/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geofabryka Sp. z o.o.
ul. Prosta 19/5
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 668136941
E-mail: biuro@geofabryka.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 970.41 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 439.02 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W części nr I, II, III, IV, VI jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń, oferującą realizację przedmiotu zamówienia:

- Część I za 70 747,97 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) 16 272,03 zł, razem 87 020,00 PLN brutto (słownie brutto: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia złotych 00/100),

- Część II za 27 992,68 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) 6 438,32 zł, razem 34 431,00 PLN brutto (słownie brutto: trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),

- Część III za 63 284,55 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) 14 555,45 zł, razem 77 840,00 PLN brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100),

- Część IV za 64 536,59 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) 14 843,41 zł, razem 79 380,00 PLN brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100),

- Część VI za 50 439,02 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) 11 600,98 zł, razem 62 040,00 PLN brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100).

Wykonawca oferuje w części nr I, II, III, IV, VI okres gwarancji na 120 miesięcy.

W części nr V jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Unigis Dawid Sienkiewicz, ul. Gullusa 12, 40-594 Katowice, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 32 477,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości (23 %) zł, razem brutto 32 477,00 PLN (słownie brutto: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) Wykonawca oferuje w części nr V okres gwarancji na 120 miesięcy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/08/2018

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.