Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.6.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

Ogłoszenie nr 500190414-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Powiat Słupecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 584151-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669. 
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

OR.272.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1.Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw". Zamówienie obejmuje m.in. następujące prace: -rozbiórka krawędzi jezdni, -wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną, -wykonanie zdjęcia warstwy humusu, -wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy), -wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża), -wykonanie ścieku przykrawężnikowego, -wykonanie odbudowy krawędzi jezdni, -wykonanie zjazdów, -wykonanie nawierzchni chodników, -wykonanie rury pod chodnikiem, -wykonanie odmulenia rowu, -wykonanie ścieków przychodnikowych, Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6,7 oraz 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

 

Wartość bez VAT 432483.83 
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

 

nie

 

Nazwa wykonawcy: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany 
Email wykonawcy: izbruk@02.pl 
Adres pocztowy: Dziedzice 59 
Kod pocztowy: 62-404 
Miejscowość: Ciążeń 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

 

tak

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 

nie

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

 

nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 389119.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389119.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 731424.83 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

 

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.