Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu OR.272.5.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

Ogłoszenie nr 500190435-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

 

Powiat Słupecki: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584041-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice". Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 261,97 m. Realizacja zadania obejmuje swoim zakresem następujące prace: -korytowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego, -korytowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, -wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną, -ułożenie obrzeży, krawężników i oporników, -odmulenie rowów drogowych, -wykonanie studni z PEHD 600, -ułożenie rury fi 300, -wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami i odwodnienia liniowego, -wykonanie frezowania nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m przy krawężniku i ułożenie nowej warstwy ścieralnej, -wykonanie humusowania z obsianiem trawą przyległego terenu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6,7 oraz 8 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 234704.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany
Email wykonawcy: izbruk@o2.pl
Adres pocztowy: Dziedzice 59
Kod pocztowy: 62-404
Miejscowość: Ciążeń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243103.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243103.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337635.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.