Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert OR.272.6.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

 Słupca, dn. 24.07.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA 

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

 

 

W dniu 24.07.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2018 na:

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

 

Do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 324 790,00 zł (brutto) - słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było (numeracja ofert według kolejności odczytywania):

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 24.07.2018  r., godz. 8:25)

 

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 316 357,08 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 72 762,13 zł, razem brutto 389 119,21  słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 21/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2: (wpływ oferty: 24.07.2018  r., godz. 8:50)

 

Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 594 654,33 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 136 770,50 zł, razem brutto 731 424,83 słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 83/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3: (wpływ oferty: 24.07.2018  r., godz. 9:40)

 

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 342 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 78 660,00 zł, razem brutto 420 660,00 słownie: czterysta dwadzieścia  tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 4: (wpływ oferty: 24.07.2018  r., godz. 9:50)

 

BRUK-BUD Sławomir Biegasiewicz

ul. Cegielińska 46

62-550 Wilczyn

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 339 522,38 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 78 090,15 zł, razem brutto 417 612,53 słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset dwanaście złotych 53/100 zł brutto.

Udziela 72 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 5: (wpływ oferty: 23.07.2018  r., godz. 8:40)

 

BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk

Arcugowo 8

62-220 NIechanowo

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 395 656,38 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 91 000,97 zł, razem brutto 486 657,35 słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 35/100 zł brutto.

Udziela 84 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.6.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ? od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 30 listopada 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)   zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)   dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

3)   oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

 

                UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.