Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert OR.272.5.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

 

Słupca, dn. 23.07.2018 r.

 POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

 62-400 SŁUPCA

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

 

 

W dniu 23.07.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2018 na:


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa chodnika w m. Młodziejewice"

 

Do dnia 23.07.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 178 024,00 zł (brutto) - słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 23.07.2018  r., godz. 8:40)

BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk

Arcugowo 8

62-220 Niechanowo

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 210 787,76 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 48 481,18 zł, razem brutto 259 268,94 słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 94/100 zł brutto.

Udziela 84 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Oferta nr 2: (wpływ oferty: 23.07.2018  r., godz. 9:25)

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 274 500,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 63 135,00 zł, razem brutto 337 635,00 zł, słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści pięć  złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3:(wpływ oferty: 23.07.2018  r., godz. 9:40)

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 197 645,40 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 45 458,44 zł, razem brutto 243 103,84 słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące sto trzy złote 84/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.5.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ? od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 30 listopada 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)   zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)   dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

3)   oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

 

                 UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.