Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.4.2018 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

                                                                                                                                                                 

Słupca, dnia 25 czerwca 2018 roku

 POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2018 na: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.4.2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 191 640,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 8% tzn. 15 331,20 zł, razem brutto 206 971,20 zł (słownie brutto: dwieście sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100). Wykonawca oferuje termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z zawartej umowy, jednaknie później niż do dnia 28.09.2018 r.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin realizacji przedmiotu umowy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium cena ofertowa

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Razem liczba punktów

1.

P.P.H.U. eko-grunt

Wojciech Wieczorek

ul. Goleszowska 15/20,

43-300 Bielsko-Biała

59,16 pkt

40,00 pkt

99,16 pkt

2.

Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa

55,53 pkt

40,00 pkt

95,53pkt

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

EURO-GAZ Sp. j.

Zgórsko, ul. Leśna 48,

26-052 Nowiny

50,49 pkt

40,00 pkt

90,49 pkt

4.

EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1,

74-400 Dębno

45,44 pkt

40,00 pkt

85,44 pkt

5.

ECO-POL Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

53,02 pkt

40,00 pkt

93,02 pkt

6.

Z.G.K. GRONEKO
Sp. z o.o.

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

40,01 pkt

40,00 pkt

80,01 pkt

7.

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński,

Piotr Malinowski,

ul. Herlinga-Grudzińskiego
48 m. 8,

91-498 Łódź

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 "u.Pzp" zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 03.07.2018 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.