Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 21.06.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 .......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2018

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2018 na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

 

W dniu 20.06.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2018 na:

 
 

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

 

Do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 3 071 293,00 zł (brutto) - słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 20.06.2018  r., godz. 9:25)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Toruńska 200

60-600 Koło

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 3 150 584,66 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 724 634,47 zł, razem brutto 3 875 219,13 słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 13/100 zł brutto.

Udziela 72 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.3.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

            1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r.

            2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 15 listopada 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28 umowy.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
    do wystawionej przez siebie faktury:

             1)      zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

             2)      dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego  polecenia przelewu.

             3)      oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa

 

STAROSTA

 /-/ Mariusz Roga

 

                UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Informacje z sesji otwarcia ofert w formie pdf dostępne są w tym miejscu.