Przetargi nieograniczone

informacje z sesji otwarcia ofert OR.272.4.2018 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

 

Słupca, dn. 07.06.2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2018 na: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

W dniu 07.06.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2018 na:


"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2018 roku"

 

Do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 7 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 237 750,00 zł (brutto) - słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

Nr oferty

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Data
i godzina wpływu oferty

OFEROWANA (Y)

CENA OFERTY

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Razem cena brutto
wg kryterium "cena"

Nie później
niż do dnia

28.09.2018 r.

Nie później
 niż do dnia

10.10.2018 r.

1.

P.P.H.U. eko-grunt

Wojciech Wieczorek

ul. Goleszowska 15/20,

43-300 Bielsko-Biała

05.06.2018 r.

godz. 8:00

209 898,00 zł

X

 

2.

Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa

05.06.2018 r.

godz. 8:00

223 614,00 zł

X

 

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

EURO-GAS Sp. j.

Zgórsko, ul. Leśna 48,

26-052 Nowiny

06.06.2018 r.

godz. 8:15

245 970,00 zł

X

 

4.

EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1,

74-400 Dębno

06.06.2018 r.

godz. 10:55

273 300,00 zł

X

 

5.

ECO-POL Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

06.06.2018 r.

godz. 11:20

234 205,00 zł

X

 

6.

Z.G.K. GRONEKO
Sp. z o.o.

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

06.06.2018 r.

godz. 11:20

310 386,60 zł

X

 

7.

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński,

Piotr Malinowski,

ul. Herlinga-Grudzińskiego 48
m. 8,

91-498 Łódź

06.06.2018 r.

godz. 11:20

206 971,20 zł

X

 

 

X - Wykonawca zadeklarował w złożonym formularzu ofertowym termin realizacji przedmiotu umowy.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.4.2018., w których to warunki płatności przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury, wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust 3 wzoru umowy.

 

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.