Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Ogłoszenie nr 500128361-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558819-N-2018
Data: 16/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: zakończenia: 2018-10-31
W ogłoszeniu powinno być: zakończenia: 2018-11-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2018 r., do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-18, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-20, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 18.06.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 18.06.2018 r. godz. 10:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 20.06.2018 r. godz. 10:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 -sala 25, piętro I.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: 2. Zakończenie realizacji: 1) Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 30 września 2018 r. 2) Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 października 2018 r.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zakończenie realizacji: 1)Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r. 2)Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 15 listopada 2018 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 ? Sekretariat do dn.18.06.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 18.06.2018 r. przed godz. 10:30"
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 20.06.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 r. przed godz. 10:30"

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.