Przetargi nieograniczone

modyfikacja SIWZ OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 07.06.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR..272.3.2018

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.3.2018)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" w ten sposób, żewprowadza się następujące zmiany:

 

I. SIWZ Rozdział VIII  ust. 2.

 Dotychczasowe brzmienie:

"Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 30 września 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 października 2018 r."

 Brzmienie po modyfikacji:

 

"Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 15 listopada 2018 r."

 

II. Załącznik nr 5 do SIWZ "Wzór umowy" § 2 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

"Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 30 września 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 października 2018 r."

 

Brzmienie po modyfikacji:

 "Zakończenie realizacji:

1)   Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 31 października 2018 r.

2)   Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 15 listopada 2018 r."

 

 III.  SIWZ Rozdział XVI ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2018 r., do godz. 10:00

Brzmienie po modyfikacji:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00

 

  IV.   SIWZ Rozdział XIX ust. 12.

  Dotychczasowe brzmienie:

"Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn.18.06.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 18.06.2018 r. przed godz. 10:30".

Brzmienie po modyfikacji:

 "Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 20.06.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 r. przed godz. 10:30"

 

V.   SIWZ Rozdział XX ust. 1, ust. 3 oraz  ust. 4. 

Dotychczasowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca;  do dnia 18.06.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

3. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 18.06.2018 r. godz. 10:30

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

3. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 20.06.2018 r. godz. 10:30

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

 

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga  

 

Modyfikacja w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.