Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Ogłoszenie nr 500072586-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533534-N-2018
Data: 20/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): ww.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.04.2018 r., do godz. 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-10, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-11, godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 ? Sekretariat do dn. 10.04.2018 r. do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 11.04.2018 r. do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 3. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 10.04.2018 r. godz. 10:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 11.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 3. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 11.04.2018 r. godz. 10:30 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

 

                                                                                                                                                         Starosta

                                                                                                                                          /-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.